Frågor och svar om bevattningsförbud

Här får du svar på de vanligaste frågorna om bevattningsförbudet och vad som gäller för just dig.

Vad innebär bevattningsförbud?

Det innebär att det är förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till:

  • bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare
  • bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner och liknande
  • att fylla pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad
  • att exempelvis tvätta fasader, fordon med mera

Varför införs bevattningsförbud?

Varmt och torrt väder i kombination med stor vattenförbrukning gör att vattenverket i Fjärås Bräcka ligger nära gränsen till sin maxkapacitet för att producera dricksvatten. Vattentillgången i sjön Lygnern är god, men grundvattennivån i Bräckan riskerar att sjunka om förbrukningen fortsätter att vara hög. Om det skulle inträffa en större läcka eller en brand måste vi ha marginaler kvar i ledningsnätet. Därför inför vi bevattningsförbud som en säkerhetsåtgärd.

Har vi haft bevattningsförbud förut?

Vi har haft bevattningsförbud i Kungsbacka kommun 2008, 2018, 2020 och 2023.

Vilket resultat ger bevattningsförbudet och vårt sparande?

På vår sida Hållbar vattenanvänding kan du följa utvecklingen. Vi uppdaterar regelbundet med ett diagram som visar läget.

Om man ser någon som bryter mot förbudet, vad kan man som invånare göra då?

Om du till exempel ser en granne bryta mot förbudet kan du börja med att prata med din granne. Hen kanske inte är medveten om bevattningsförbudet eller har fått en dispens.

Ser kommunen att en abonnent bryter mot förbudet kan det bli aktuellt att stänga av vattnet. Rätten till vatten och rätt att stänga av vatten regleras av Lagen om Allmänna Vattentjänster (LAV).

Finns det risk för att dricksvattnet tar slut?

Det råder i dagsläget ingen omedelbar risk för att kommunen inte ska kunna förse sina abonnenter med dricksvatten. Men om det skulle inträffa en större läcka eller en brand måste vi ha marginaler kvar i ledningsnätet. På längre sikt vill vi inte riskera alltför låga grundvattennivåer. Därför inför vi bevattningsförbud som en säkerhetsåtgärd.

Vad gör kommunen för att kunna utöka vattenuttaget från Lygnern?

För att trygga Kungsbackas framtida vattenförsörjning behöver vi kunna ta ut mer vatten från Lygnern. Nuvarande vattendom – det vill säga hur mycket vatten vi får ta ut från Lygnern för att producera dricksvatten – är från 1985. Under de senaste åren har förvaltningen för Teknik arbetat med de utredningar och samråd som krävs för en ansökan till Mark- och miljödomstolen om en ny vattendom som medger en större dricksvattenproduktion än idag. Hösten 2023 genomförde vi ett samråd om ökat vattenuttag från Lygnern. Efter kompletteringar under våren 2024 planerar vi att skicka in en ansökan om ökat uttag till mark- och miljödomstolen senare under 2024.

Tar ni bort förbudet om det regnar?

Vi följer självklart både vädret och väderprognoserna noggrant. Det som avgör är hur stora de faktiska regnmängderna är samt hur vädret ser ut i stort den kommande tiden. Det räcker inte med tillfälligt regn; det krävs ett längre omslag i väderleken från övervägande torrt och soligt till mer växlande väder.

När vi ser att grundvattennivåerna slutar sjunka kan det vara aktuellt att släppa på förbudet.

Vi övervakar grundvattennivåerna dagligen, och det som påverkar nivåerna i positiv riktning – det vill säga att grundvattennivåerna höjs – är grundvattenbildning (infiltration av vatten). Grundvattennivåerna sjunker när vår vattenkonsumtion är större än grundvattenbildningen, vilket är fallet nu.

Regn som faller under växtsäsong bildar inte grundvatten och bidrar därmed inte till att höja grundvattennivåerna. Det regn som faller absorberas av växtligheten och avdunstar.

Vem gäller förbudet?

Gäller detta även för kommunen som vattnar sina blommor och rondeller?

När det är bevattningsförbud använder vi bara vatten från Kungsbackaån för att vattna våra planteringar runt om i kommunen. Vatten från Kungsbackaån omfattas inte av bevattningsförbudet. När det inte råder bevattningsförbud består cirka 90% av vår bevattning av å-vatten.

Kan jag hämta vatten från ån för att vattna mina växter?

Enstaka vattenkannor är för närvarande inga problem. Det finns en tank vid ån i höjd med Elof Lindälvsgymnasiet där du kan hämta begränsade mängder vatten.

Det krävs dock tillstånd eller anmälan för jordbruksbevattning beroende på hur mycket vatten du tar ut eller hur stor miljöpåverkan blir.

Vattenuttag (Länsstyrelsen) Länk till annan webbplats.

Gäller förbudet biltvättar?

De allra flesta biltvättar återanvänder oftast samma vatten vilket innebär att deras verksamhet inte påverkas av förbudet.

Vad gäller för golfbanor som vattnar med vattenspridare?

Det är vanligt att golfklubbarna använder vatten från egna dammar, men förbudet gäller självklart dem med ifall de vattnar med dricksvatten.

Vilka regler gäller för verksamheter som använder mycket vatten, till exempel handelsträdgårdar?

Verksamheter som använder vatten i sitt företag har möjlighet att söka dispens. De skickar in en ansökan och beskriver konsekvenserna av att inte få använda vatten. Golfbanor och handelsträdgårdar har ofta en egen vattenkälla.

Såhär får du använda vattnet

Får jag fylla en barnpool?

Förbudet gäller alla sorters pooler oavsett storlek.

Varför får man inte använda slang även om det är en liten vattenmängd?

Vid bevattningsförbud är det alltid förbud att vattna med slang eftersom denna typ av vattning generellt innebär en högre vattenförbrukning än vatten med kanna.

Får jag vattna med droppslang?

Förbudet gäller alla typer av slang, även droppslang.

Vi har inte hunnit fylla vår pool, vad gör vi nu?

Det finns andra sätt att fylla poolen än med dricksvatten. Använd gärna badvatten från en tankbil. Här finns tips för att fylla poolen

Om du har egen brunn

Gäller bevattningsförbudet oss med egen brunn?

Nej, förbudet gäller endast abonnenter med kommunalt vatten och de som är anslutna till en vattenförening som använder kommunalt vatten.

Vad händer om jag med egen brunn får slut på vatten?

Som fastighetsägare med egen brunn ansvarar du själv för din vattentillförsel men skulle det uppstå ett behov kan du hämta dricksvatten vid några av våra tryckstegringsstationer. Kommunen ansvarar inte för att fylla på en brunn som har sinat.

Hämtställen för vatten

Dispens från bevattningsförbud

Kan man få dispens mot bevattningsförbudet, till exempel om man nyligen gjort en större plantering och vem bestämmer om dispens?

Vi ger endast dispens i undantagsfall och vi gör en bedömning i varje enskilt fall. Det är förvaltningschefen på Teknik som ansvarar för alla frågor som rör dispens.

Ansöka om dispens vid bevattningsförbud Länk till annan webbplats.

Kan kommunen hjälpa lantbrukare som inte har vatten till sina djur?

Generellt finns inte möjlighet till detta men om en krissituation uppstår kan du söka dispens och så gör vi en bedömning utifrån situationen.