Vattenskyddsområden

Vatten som droppar ner i havet

Vattenskyddsområden finns för att skydda dricksvattnet. För att skydda kvaliteten i våra vattentäkter finns det regler för vad som är tillåtet i vattenskyddsområdet.

Regler för vattenskyddsområde

För varje vattenskyddsområde finns regler som talar om vad du behöver anmäla eller söka tillstånd för eller vad som är förbjudet. Reglerna gäller både företagare och privatpersoner.

Syftet är att förhindra att ämnen som kan försämra vattenkvaliteten kommer till vattentäkten. Det gäller också att minska riskerna för smittspridning från djur och gödsel och att minimera utsläpp.

Enligt Kungsbackas Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön krävs tillstånd för att hålla nedan djur inom område med detaljplan.

Du ansöker om tillstånd inom vattenskyddsområde och för djurhållning genom våra e-tjänster.

Våra fyra vattentäktområden:

  • Lygnern-Fjärås bräcka
  • Gällinge
  • Öjersbo
  • Sönnerbergen

Alla är kommunala vattentäkter utom Sönnerbergen som är en privat vattensamfällighet.

Tillsyn av kommunalt vatten

Det är länsstyrelsen som beslutar om vattenskyddsområden. I Kungsbacka är det nämnden för Miljö & Hälsoskydd som är tillsynsmyndighet och har ansvaret att se till att reglerna efterlevs.

När det gäller de kommunala vattentäkterna är det nämnden för Teknik som ser till att vattentäkten skyddas genom skyltning, borttransport av skrotbilar och liknande.

Cistern i vattenskyddsområde

Det finns specifik information för dig som har cistern inom ett vattenskyddsområde.

Cistern i vattenskyddsområde

Avlopp i vattenskyddsområde

Det är specifika regler som gäller om du tänker anlägga ett nytt avlopp i ett vattenskyddsområde.

Avlopp i vattenskyddsområde.

Verksamhet i ett vattenskyddsområde

Om du har en verksamhet i ett vattenskyddsområde gäller hårdare krav. Det är för att minska risken för att vattnet förorenas. Vissa åtgärder är förbjudna och andra kräver tillstånd eller anmälan. Det kan handla om hantering och förvaring av kemikalier, gräv- och schaktarbeten, skogsavverkning, spridning av bekämpningsmedel, borrning med mera.

Läs mer om vattenskyddsområde

Vattenskyddsområden (Länsstyrelsen Halland) Länk till annan webbplats.

Författningssamlingar för vattenskyddsområdena i Kungsbacka kommun hittar du i länsstyrelsens karta. När du öppnat kartan klickar du på området, klicka på knappen Öppna och välj fliken Dokumentation.