Dagvatten är regn- och smältvatten som inte tränger ned i marken vid hårdgjorda ytor så som asfalt och betong.

Vi får allt fler hårdgjorda ytor i samhället vilket påverkar vattnets naturliga kretslopp. En förbättrad avledning av dagvatten gör att risken för marköversvämningar minskar, men förbättrade ledningar kan inte på egen hand lösa alla dagvattenproblem.

Dagvattenavledning är ett samspel mellan:

  • fördröjning, alltså förberedda ytor där vattnet kan samlas upp tillfälligt vid kraftiga skyfall
  • markavrinning, till exempel färre asfalterade ytor
  • ledningars och dikens kapacitet

Dagvatten passerar inte reningsverket utan leds oftast orenat direkt till våra vattendrag, sjöar eller hav. Därför är det viktigt att det alltid finns en dagvattenlösning i planering och genomförande av byggprojekt av olika slag.

Dagvattentaxa

Från 1 januari 2023 inför Kungsbacka kommun en dagvattentaxa. Det innebär en förändring i hur vi tar betalt av våra abonnenter för vatten och avlopp (VA). Syftet är att fördela avgifterna på ett mer rättvist sätt, så att den som nyttjar en viss tjänst också är den som betalar för den.

Det finns två typer av avgift för dagvatten:

Dagvatten fastighet

Betalar du för dagvatten fastighet (Df) innebär det att din fastighet ligger inom kommunens verksamhetsområde för dagvatten fastighet. Det innebär att kommunen är ansvarig för dagvattenhanteringen i ditt närområde. Det finns vanligtvis en dagvattenledning som är utbyggd till din fastighetsgräns som tar hand om dagvattnet, och avgiften du betalar används för att underhålla dessa och ta hand om dagvattnet.
I avgiften dagvatten fastighet så betalar du både för tjänsterna dagvatten fastighet och dagvatten gata.

Dagvatten gata

Betalar du enbart för dagvatten gata så innebär det att du inte har en utbyggd dagvattenledning, som kommunen underhåller, vid din fastighetsgräns. Utan du betalar för att vi bedömer att din fastighet drar nytta av kommunal dagvattenhantering i ditt närområde.

Avgifter för vatten och avlopp

Varför görs den här förändringen?

Det är ett lagkrav att du som abonnent och kund betalar för de tjänster och nyttigheter du är ansluten till, därför inför vi de nya avgifterna. Att ta betalt för hanteringen av dagvatten genom en dagvattentaxa är någonting som finns i många andra svenska kommuner.

Syftet är att avgifterna som tas ut ska vara mer rättvisa. Den som till exempel bygger ett nytt hus med stora, asfalterade ytor belastar dagvattennätet mer än den som låter ytorna vara av grus, gräs eller något annat material som absorberar vatten. Då är det också rimligt att avgifterna är olika. Beslutet är taget av politikerna i kommunfullmäktige.

Vart går pengarna?

Pengarna som betalas genom VA-taxan täcker kostnaderna för byggnation och drift av kommunalt dricksvatten (produktion och ledningsnät), kommunalt avlopp (ledningsnät och rening) samt kommunala dagvattenledningar (för att förhindra vattensamlingar och översvämning).

Det här sättet att finansiera något kallas för ett avgiftskollektiv och drivs utan vinstintresse, det vill säga att avgifterna ska täcka kostnaderna men inte mer.

Dagvattnet är en del av vår gemensamma livsmiljö. Vi har alla ett ansvar att inte smutsa ner vårt vatten. Ju bättre vi tar hand om allt vårt vatten, desto lägre blir kostnaden för oss i kollektivet.

Vad menas med taxa?

Taxa är ett annat ord för avgift. Alla fastighetsägare som använder kommunalt vatten och avlopp i Kungsbacka kommun är skyldiga att betala avgift enligt den taxa som politikerna i Kungsbacka beslutat om. Dagvattentaxan är en del av det som kallas VA-taxa. (VA står för vatten och avlopp)

Behöver jag som abonnent göra något?

Nej, inte mer än att vara medveten om att fakturorna från och med 2023, utöver dricksvatten och avlopp, även kommer att innehålla rader om dagvatten. Dagvattenavgiften ska täcka kommunens kostnader för att ta hand om regn- och smältvatten samt dräneringsvatten från fastigheter och gator.

För många abonnenter blir den totala avgiften i stort sett oförändrad. Vissa abonnenter kommer att få betala något mer än tidigare, andra kommer att få betala något mindre. Det beror bland annat på hur du bor och vem som har ansvar för dagvattnet i området.

Hur vet jag vem som har ansvar för dagvatten i mitt område?

Det finns två typ av verksamhetsområden för dagvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata. På vår webbkarta finns en flik under Vatten & Avlopp med ett kartlager som heter verksamhetsområde för dagvatten. Detta lager visar i vilka områden kommunen har ett ansvarsområde för dagvatten fastighet. Vi har ännu inte fastställt verksamhetsområdet för det dagvatten som hamnar på gatorna så det är inte markerat i kartan.

Karta över verksamhetsområde för dagvatten Länk till annan webbplats.

Vad är dagvatten?

Dagvatten är regnvatten och smältvatten, vatten som tillfälligt rinner på mark och andra ytor. De brunnar man ofta ser i gatorna är så kallade dagvattenbrunnar, de finns till för att ta hand om regnvatten och förhindra översvämningar. Dagvatten leds vanligtvis till en damm eller ett vattendrag, och renas inte i något reningsverk.

Det är därför särskilt viktigt att inte släppa ut föroreningar och kemikalier i dagvatten. Undvik till exempel att tvätta bilen på gatan. Anläggningar för biltvätt har rening av sköljvattnet, medan det hemma på din gata i stället följer med dagvattnet och rinner ut i närmaste bäck eller badvik.

Vad är hårdgjord yta?

Hårdgjorda ytor förhindrar att vatten infiltreras ner i jorden, till exempel asfalterade garageuppfarter, stenläggningar och hustak eller garagetak.

Räknas en träaltan som hårdgjord yta?

En träaltan med springor räknas inte som en hårdgjord yta eftersom vattnen kan tränga emellan plankorna och ner i marken.

Hur har min hårdgjorda yta räknats ut?

Den hårdgjorda ytan har tagits fram genom analys av satellitbild.

Hur räknas den hårdgjorda ytan ut på ett flerfamiljshus?

Bor du i ett flerfamiljshus som räknas din kostnad ut som för alla andra fastigheter. Alla hårdgjorda ytor summeras och finns det flera tjänster för vatten och avlopp kopplat till fastigheten så har den hårdgjorda ytan fördelats mellan tjänsterna.

Varför ska jag betala för dagvatten när inte min granne gör det?

Om du betalar för dagvatten, men inte din granne, så beror det på att din tomt ligger inom kommunens verksamhetsområde och din grannes ligger utanför.

Dagvattnet som landar på min tomt rinner direkt ut i ett vattendrag, behöver jag ändå betala?

Om ditt dagvatten rinner direkt ut i ett vattendrag eller i exempelvis en ravin så kan det vara så att du inte behöver betala för dagvatten. Kontakta vårt kundcenter Kungsbacka direkt i sådana fall.

Därför ska du inte tvätta bilen på gatan

Eftersom dagvatten inte renas är det viktigt att inte släppa ut kemikalier till dagvattenbrunnar. Tvätta därför bilen på en automattvätt eller gör-det-själv-hallar. Du ska inte tvätta bilen på gatan eller någon annan asfaltyta. 

Tvätta bilen på biltvätten

Vad är dräneringsvatten?

Dräneringsvatten kommer främst från fastigheters dräneringssystem. Syftet är att hålla torrt runt källargrunder. En del äldre fastigheter i Kungsbacka har tak- och dräneringsvatten kopplade till spillvattennätet. Detta skapar problem, sämre reningsgrad vid reningsverken, bräddning av orenat avloppsvatten till våra vattendrag, samt källaröversvämningar.

I områden med kommunal spillvattenledning får tak- och dräneringsvatten inte anslutas till spillvattenledningen. Detta gäller även om pumpning av dräneringsvatten måste tillgripas för att ledas till dagvattensystemet.

Hur gör jag med dagvattnet?

I områden som inte har kommunalt dagvatten finns flera tekniska lösningar:

  • avledning till befintliga diken och vattendrag eller infiltrationsytor
  • anläggning av dräneringsdiken
  • takvatten kan föras ut på markytor, till exempel gräsmattor
  • anläggning av en ny dagvattenledning

Anlägga dagvattenanläggning 

Om du ska anordna eller ändra en dagvattenanläggning eller anläggning för att ta hand om eller rena dagvatten eller liknande, ska du anmäla det till avdelningen för Miljö & Hälsoskydd. Det gäller inom detaljplanerat område.

Att etablera en dagvattenanläggning på en villafastighet är inte anmälningspliktigt enligt miljöbalken, om det inte finns någon industri på fastigheten eller kommersiella parkeringsytor.

Anmäla dagvattenanläggning

Kontakta vårt kundcenter Kungsbacka direkt för att få blanketten för att anmäla dagvattenanläggning.