Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt rinner på markytan.

Det vatten som uppstår och avrinner ytligt över marken när det regnar eller när snö smälter kallas för dagvatten. Hårdgjorda ytor i samhället som vägar, parkeringsplatser, tak och stenläggningar gör att regn och smältvatten inte kan gå ner i marken utan måste rinna på markytan. Detta påverkar vattnets naturliga kretslopp och vattenbalansen i miljön. Vatten rinner naturligt i lågstråk och ut i recipient (mottagande naturliga vattendrag) eller samlas i lågpunkter, så kallade instängda områden. Smart höjdsättning och avledning av dagvatten behövs för att minska risker kopplade till marköversvämningar.

Beroende på vilka ytor som vattnet rinner över, kommer dagvattnet att föra med sig partiklar och lösta ämnen såsom föroreningar från trafik, byggarbetsplatser och byggnadsmaterial längs rinnstråket som slutligen hamnar i mottagande recipient. Hållbar dagvattenhantering innebär förbereda ytor där vatten kan stoppas upp, om inte annat så tillfälligt och på så vis även renas. Med en genomtänkt gestaltning och utformning kan dagvattenhanteringen dessutom bidra till att bibehålla eller skapa olika ekosystemtjänster.

Dagvattenhantering är ett samspel mellan:

  • Rening
  • Fördröjning
  • Gestaltning

I takt med att Kungsbacka växer och förtätas blir det än viktigare att ha en hållbar plan för dagvattenhanteringen. Dagvattenfrågan behöver lösas i ett större sammanhang vilket betyder att beslutade miljökvalitetsnormer (MKN) ska kunna följas och leda till att kommunens recipienter når god status samt förebygga översvämningar orsakade av nederbörd.

Dagvattenplan - riktlinjer Pdf, 1000.4 kB.

Så här kan en dagvattenanläggning se ut

I Kungsbackas dagvattenplan finns exempel på lösningar som kommunen kommer implementera eller sträva efter att efterlikna. Där finns även en del inspiration till privata markägare.

Att exempelvis fördröja dagvatten i en damm minskar både flöden och bidrar till att rena dagvattnet innan det når den naturliga recipienten. En damm kan också utformas så att den bidrar till en hel uppsjö av andra ekosystemtjänster.

Illustration som visar exempel på urbana ekosystemtjänster så som bullerreglering, klimatanpassning, pollinering, matproduktion, färskvatten, material, energi, naturpedagogik, sociala interaktioner, rekreation, subbliga upplevelser, habitat, markens bördighet, ekologiskt samspel, biologisk mångfald, översvämningsskydd,vattenrening och luftrening.

Vad är skillnaden mellan dagvatten och skyfall?

De kraftigare regnen, som inte förekommer så ofta kallas för skyfall. Den exakta definitionen varierar men SMHI:s definition är minst 50 millimeter nederbörd på en timme eller minst 1 millimeter på en minut. Så kallade dagvattenanläggningar kan inte anpassas för att hantera de extremflöden som uppkommer vid skyfall då det inte skulle vara rimligt, varken ur ett kostnads- eller utrymmesperspektiv. Vid skyfall behöver vattnet istället avrinna på ytan där det inte gör skada utifrån markens höjdsättning. Varje fastighetsägare har ett ansvar att se över den egna fastighetens eventuella sårbarheter för skyfall.

Råd & Anvisningar till Kungsbacka kommun ABVA Pdf, 9.4 MB.

Översvämningar i källare, Råd och Tips Pdf, 8.6 MB.

Hållbar dagvattenhantering

I områden med orörd mark infiltrerar dagvatten ner till grundvattnet, där markens förutsättningar tillåter det. På så sätt uppnås en naturlig rening av dagvattnet och en god vattenbalans bibehålls. Hållbar dagvattenhantering innebär att vi efterliknar det naturliga kretsloppet från att regndroppen träffar markytan till det att den når recipienten när vi bygger våra samhällen. Hållbar dagvattenhantering kännetecknas av att dagvattnet samlas upp och hanteras i öppna, tröga system som möjliggör fördröjning, rening och god gestaltning nära källan.

Dagvattentaxa

I delar av Kungsbacka kommun är det kommunen som ansvarar för dagvattenhanteringen. I dessa områden har kommunen en dagvattentaxa. Syftet är att fördela avgifterna på ett rättvist sätt, så att den som nyttjar en viss tjänst också är den som betalar för den.

Det finns två typer av avgift för dagvatten:

Dagvatten fastighet

Betalar du för dagvatten fastighet (Df) innebär det att din fastighet ligger inom kommunens verksamhetsområde för dagvatten fastighet. Det innebär att kommunen är ansvarig för dagvattenhanteringen i ditt närområde. Det finns vanligtvis en dagvattenledning som är utbyggd till din fastighetsgräns som tar hand om dagvattnet, och avgiften du betalar använder vi för att underhålla ledningar och ta hand om dagvattnet.

I avgiften dagvatten fastighet så betalar du både för tjänsterna dagvatten fastighet och dagvatten gata.

Dagvatten gata

Betalar du enbart för dagvatten gata så innebär det att du inte har en utbyggd dagvattenledning som kommunen underhåller, vid din fastighetsgräns. Utan du betalar för att vi bedömer att din fastighet drar nytta av kommunal dagvattenhantering i ditt närområde.

Avgifter för vatten och avlopp

Frågor och svar

Varför måste bara vissa betala dagvattentaxa?

Det är ett lagkrav att du som abonnent och kund betalar för de tjänster och nyttigheter du är ansluten till, därför har kommunen infört avgifter för dagvatten fastighet och dagvatten gata från 1 januari 2023. Att ta betalt för hanteringen av dagvatten genom en dagvattentaxa är någonting som finns i många andra svenska kommuner.

Syftet är att avgifterna vi tar ut ska vara mer rättvisa. Den som till exempel bygger ett nytt hus med stora, asfalterade ytor belastar dagvattennätet mer än den som låter ytorna vara av grus, gräs eller något annat material som absorberar vatten. Då är det också rimligt att avgifterna är olika. Beslutet är taget av politikerna i kommunfullmäktige.

Till vad går pengarna?

Pengarna som betalas genom vatten- och avloppstaxan täcker kostnaderna för byggnation och drift av kommunalt dricksvatten (produktion och ledningsnät), kommunalt avlopp (ledningsnät och rening) samt kommunala dagvattenledningar (för att förhindra vattensamlingar och översvämning).

Det här sättet att finansiera något kallas för ett avgiftskollektiv och drivs utan vinstintresse, det vill säga att avgifterna ska täcka kostnaderna men inte mer.

Dagvattnet är en del av vår gemensamma miljö. Vi har alla ett ansvar att inte smutsa ner vårt vatten. Ju bättre vi tar hand om allt vårt vatten, desto lägre blir kostnaden för oss i kollektivet.

Vad menas med taxa?

Taxa är ett annat ord för avgift. Alla fastighetsägare som använder kommunalt vatten och avlopp i Kungsbacka kommun är skyldiga att betala avgift enligt den taxa som politikerna i Kungsbacka beslutat om. Dagvattentaxan är en del av det som kallas VA-taxa. (VA står för vatten och avlopp)

Behöver jag som abonnent göra något?

Nej, inte mer än att vara medveten om att fakturorna, utöver dricksvatten och avlopp, även innehåller rader om dagvatten. Dagvattenavgiften ska täcka kommunens kostnader för att ta hand om regn- och smältvatten samt dräneringsvatten från fastigheter och gator.

Vissa abonnenter betalar något mer, andra något mindre. Det beror bland annat på hur du bor och vem som har ansvar för dagvattnet i området.

Hur vet jag vem som har ansvar för dagvatten i mitt område?

Det finns två typ av verksamhetsområden för dagvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata. På vår webbkarta finns ett lager som visar i vilka områden kommunen har ett ansvarsområde för dagvatten fastighet. Vi har ännu inte fastställt verksamhetsområdet för det dagvatten som hamnar på gatorna så det är inte markerat i kartan.

Vad är dagvatten?

Dagvatten är regnvatten och smältvatten, vatten som tillfälligt rinner på mark och andra ytor. De gallerbrunnar man ofta ser i gatorna är så kallade dagvattenbrunnar, de finns till för att ta hand om regnvatten och förhindra översvämningar. Dagvatten leds vanligtvis till en damm eller direkt till ett naturligt vattendrag, och renas inte i något reningsverk.

Det är därför särskilt viktigt att inte släppa ut föroreningar i dagvatten. Här har varje enskild person också ett ansvar. Enligt miljöbalken får man inte släppa ut orenat avloppsvatten till mark och vatten. Till exempel innehåller sköljvattnet från när du tvättar din bil föroreningar som metaller, oljerester, kemikalier från bilvårdsmedel med mera och är skadligt för människan och miljön. Du skall alltså inte tvätta bilen på gatan eller uppfarten därifrån vattnet rinner ut i närmaste bäck eller badvik. Åk istället till närmaste anläggningar för biltvätt som har rening av sköljvattnet.

Vad är hårdgjord yta?

Hårdgjorda ytor är material som förhindrar att vatten infiltreras ner i jorden, till exempel asfalterade garageuppfarter, stenläggningar och hustak eller garagetak.

Räknas en träaltan som hårdgjord yta?

En träaltan med springor räknas inte som en hårdgjord yta eftersom vattnen kan tränga emellan plankorna och ner i marken under.

Hur har min hårdgjorda yta räknats ut?

Den hårdgjorda ytan på en fastighet har vi tagit fram genom analys av satellitbild.

Hur räknas den hårdgjorda ytan ut på ett flerfamiljshus?

Bor du i ett flerfamiljshus räknar vi ut din kostnad som för alla andra fastigheter. Alla hårdgjorda ytor summeras och finns det flera tjänster för vatten och avlopp kopplat till fastigheten så har den hårdgjorda ytan fördelats mellan tjänsterna.

Varför ska jag betala för dagvatten när inte min granne gör det?

Om du betalar för dagvatten, men inte din granne, så beror det på att din tomt ligger inom kommunens verksamhetsområde och din grannes ligger utanför.

Dagvattnet som landar på min tomt rinner direkt ut i ett vattendrag, behöver jag ändå betala?

Om ditt dagvatten rinner direkt ut i ett vattendrag eller i exempelvis en ravin så kan det vara så att du inte behöver betala för dagvatten. Kontakta vårt kundcenter Kungsbacka direkt i sådana fall.

Därför ska du inte tvätta bilen på gatan

Eftersom dagvatten inte renas är det viktigt att inte släppa ut föroreningar till dagvattenbrunnar som ofta leder vidare rakt ut i närmsta naturliga vattendrag. Tvätta därför bilen på en automattvätt eller gör-det-själv-hall där de renar sköljvattnet. Du ska inte tvätta bilen på gatan eller någon annan asfaltyta.

Tvätta bilen rätt

Vad är dräneringsvatten?

Dräneringsvatten kommer främst från fastigheters dräneringssystem. Syftet är att hålla torrt runt källargrunder. En del äldre fastigheter i Kungsbacka har tak- och dräneringsvatten kopplade till spillvattennätet. Detta skapar problem, sämre reningsgrad vid reningsverken, bräddning av orenat avloppsvatten till våra vattendrag, samt källaröversvämningar.

I områden med kommunal spillvattenledning får du inte ansluta tak- och dräneringsvatten till spillvattenledningen. Detta gäller även om pumpning av dräneringsvatten krävs för att leda vattnet till dagvattensystemet.

Lösningar i områden utan kommunalt dagvatten

I områden som inte har kommunalt dagvatten finns flera tekniska lösningar som är lämpliga att använda på fastighetsnivå:

  • Ytlig avledning till befintliga diken och vattendrag eller infiltrationsytor.
  • Anläggning av dräneringsdiken som liknar naturligt slingrande vatten, gärna med skuggande träd runt omkring för att undvika inbjudan av invasiva arter.
  • Takvatten kan föras ut på markytor, till exempel gräsmattor eller till rabatter istället för direkt ner i rör från stuprören.
  • Takvatten kan samlas upp i regntunnor för att vid senare tillfälle användas för exempelvis bevattning.
  • Om marken på min tomt har naturlig infiltrationsförmåga kan du använda genomsläppligt material för exempelvis uppfarten.

Så fixar du en regnvattentunna (Youtube) Länk till annan webbplats.

Genomsläppliga beläggningar (VA-guiden) Länk till annan webbplats.

Så fungerar genomtränglig (permeabel) asfalt (Youtube) Länk till annan webbplats.

Anlägga dagvattenanläggning 

Att etablera en dagvattenanläggning på en villafastighet är inte anmälningspliktigt enligt miljöbalken, om det inte finns någon industri på fastigheten eller kommersiella parkeringsytor.

Om du ska anordna eller ändra en dagvattenanläggning eller anläggning för att ta hand om eller rena dagvatten eller liknande, ska du anmäla det till avdelningen för Miljö & Hälsoskydd. Det gäller inom detaljplanerat område.

Anmäla dagvattenanläggning

Kontakta vårt kundcenter Kungsbacka direkt för att få blanketten för att anmäla dagvattenanläggning.