Egenkontroll enligt miljöbalken

Alla som driver en verksamhet som innebär risker för människors hälsa eller miljön ska ha en fungerande egenkontroll. Egenkontrollen är företagets system för att förebygga eller åtgärda händelser som kan påverka människors hälsa eller miljön.

Med väl fungerande rutiner har du bra förutsättningar att upptäcka fel på utrustning eller felaktig hantering innan en allvarlig skada inträffar.

Vad ska ingå i egenkontrollen?

  • Du ska anpassa egenkontrollen efter verksamheten.
  • Om verksamheten kan innebära stor risk för människors hälsa eller miljön måste du ha en mer omfattande egenkontroll än om riskerna är små.
  • Försök bedöma riskerna och se över vilka rutiner du behöver ha för att förebygga problem som din verksamhet kan orsaka.
  • Skriv ner rutinerna och för journal över de kontroller du gör. Det är viktigt att du sparar dokumentationen.

Vilka krav gäller?

Så snart miljöbalkens regler rör en verksamhet gäller kraven på egenkontroll. Om din verksamhet är anmälningspliktig eller tillståndspliktig finns det särskilda krav på hur du ska utföra egenkontrollen.

En egenkontroll ska innehålla:

  • En fastställd fördelning av det organisatoriska ansvaret för de miljöfrågor som gäller för verksamheten enligt lagstiftning, domar och beslut.
  • Dokumenterade rutiner för att kontrollera att utrustning för drift och kontroll hålls i gott skick.
  • Dokumentation av de miljö- och hälsorisker verksamheten medför. Riskerna ska regelbundet undersökas och bedömas.
  • Rutin för att till tillsynsmyndigheten rapportera driftsstörningar som kan påverka människors hälsa eller miljön
  • En förteckning över de kemiska produkter som används i verksamheten och som kan innebära risker för människors hälsa eller miljön. Kemikalieförteckningen ska innehålla information om produkternas miljö- och hälsoskadlighet, uppgifter om var produkten används och hur mycket som används per år.