Miljöfarlig verksamhet

Industrier, drivmedelsstationer, lantbruk, motorbanor och bergtäkter är några exempel på miljöfarliga verksamheter. Dessa verksamheter kan ge utsläpp till mark, luft eller vatten som kan vara skadliga för vår miljö eller hälsa.

Du som ska starta en miljöfarlig verksamhet kan behöva söka tillstånd eller anmäla verksamheten till Miljö & Hälsoskydd. Du behöver även göra en anmälan, eller söka nytt tillstånd, när du ändrar en befintlig verksamhet.

Ta reda på om du behöver söka tillstånd eller anmäla

Vilka verksamheter som behöver anmälan eller tillstånd styrs av miljöprövningsförordningen. Du behöver ta reda på om din verksamhet kräver anmälan eller tillstånd.

Miljöprövningsförordningen (Riksdagen). Länk till annan webbplats.

Anmäl hos länsstyrelsen eller kommunen

Om du behöver söka tillstånd gör du det antingen hos länsstyrelsen eller anmäler till kommunen via e-tjänsten. Du behöver lämna in din anmälan senast sex veckor innan verksamheten startar.

Om du tar över en verksamhet

Om du övertar en verksamhet ska du så fort som möjligt informera kommunen om det. Ibland kan du behöva lämna in en ny anmälan eller söka ett nytt tillstånd, även om du inte ändrar själva verksamheten.

Om du inte behöver tillstånd eller anmälan

Vissa verksamheter har liten påverkan på miljön och behöver inte tillstånd eller en anmälan. Däremot gäller miljöbalkens regler även för dem. Till exempel finns det regler för egenkontroll, förvaring och hantering av kemikalier, farligt avfall, tömning av oljeavskiljare, buller och lukt.

Verksamheter i ett vattenskyddsområde

Har du en verksamhet inom ett vattenskyddsområde är det hårdare krav på din verksamhet. Vissa saker är förbjudna och andra kräver tillstånd eller anmälan.

Vattenskyddsområden och regler

Egenkontroll för att skapa bra rutiner

Att ha bra rutiner skapar förutsättningar för att upptäcka fel och brister i en verksamhet. Egenkontrollen är ett verktyg för dig att skapa dessa rutiner. Det innebär att du själv upprättar rutiner och dokumenterar resultatet av kontrollerna för att se så att verksamheten följer de krav som gäller.

Egenkontroll

Kommunen för tillsyn av miljöfarliga verksamheter

Kommunen gör regelbunden tillsyn av alla miljöfarliga verksamheter. Hur ofta tillsynen sker beror på behovet i din bransch. Syftet med tillsynen är att säkerställa att din verksamhet inte påverkar miljön mer än nödvändigt.

Avgifter för anmälan och tillsyn

Vi tar ut en avgift när du anmäler en miljöfarlig verksamhet och för sin tillsyn.

Avgifter, taxor och tillsyn enligt miljöbalken