Balkonger på en fastighet

Du som äger en fastighet eller är styrelse i en bostadsrättsförening har ett stort ansvar för att fastigheten fungerar som den ska så att människor kan vara i fastigheten utan att bli sjuka.

Som fastighetsägare ska du till exempel ha en fungerande egenkontroll, alltså ha upprättat rutiner för hur du kontrollerar att din fastighet uppfyller miljöbalkens krav och rutiner för hur du förebygger olägenheter för människors hälsa och miljön.

Information om egenkontroll

Utför regelbunden kontroll av ventilationen

Om du äger en byggnad måste du regelbundet anlita en besiktningsman för att utföra en obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet, OVK (Boverket) Länk till annan webbplats.. Protokollet ska du sedan skicka till kommunen.

Säkerställ att radonhalten inte är för hög

För att säkerställa att radonhalten inte är högre än 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3) behöver du göra en radonmätning. Mätningen ska du redovisa för kommunen via e-tjänsten Redovisa radonmätning. Länk till annan webbplats.

Radon hos Strålsäkerhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Säkerställ att publika lokaler är tillgängliga för alla

Publika lokaler som butiker och restauranger ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Som fastighetsägare ska du se till att det inte finns så kallade enkelt avhjälpta hinder på dessa platser. Exempel på hinder kan vara nivåskillnader, tunga dörrar, bristande skyltning och bländande belysning.

Se till så att det inte bullrar för mycket

Som fastighetsägare är du också ansvarig för att bullernivåerna inte blir för höga.

Busshållplats med tydliga sinusplattor runt omkring.

Tillgänglighet på offentlig plats

Platser ska vara tillgängliga för alla invånare för man kunna vara delaktig i samhället på samma villkor, oavsett om du har en funktionsnedsättning eller inte.

Buller och höga ljudnivåer

Buller är ljud som uppfattas som störande, men vad som uppfattas som störande kan vara olika. Det kan vara buller från restauranger, industrier, fläktar och trafik.