Buller och höga ljudnivåer

Buller är ljud som uppfattas som störande, men vad som uppfattas som störande kan vara olika. Det kan vara buller från restauranger, industrier, fläktar och trafik.

Det finns buller som bara är störande och det finns buller som kan ge hörselskador. Buller från byggnader och grannar är oftast bara störande, men kan ändå vara jobbigt.

Om du störs av buller i din bostad

Störs du av buller ska du i första hand kontakta den som stör dig. Om du har vänt dig till den som stör och din fastighetsägare men störningen fortsätter, kan du göra en klagomålsanmälan till Miljö & Hälsoskydd. Både fastighetsägaren och verksamhetsutövaren kan tvingas åtgärda buller om det finns risk för olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Så mycket får det låta

Höga ljudnivåer kan ge hörselskador. Men även lägre ljudnivåer i vardagen kan påverka oss negativt med koncentrationssvårigheter eller störd sömn. Det finns riktvärden för hur hög ljudnivån får vara i till exempel bostäder, vård- och undervisningslokaler och konserter.

Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för fler branscher, bland annat buller från byggarbetsplatser, trafik, skjutbanor och motorbanor. Du hittar riktvärden på Naturvårdsverkets webbplats.

Buller från trafik

Om du upplever att du blir störd av trafikbuller vid din bostad ska du i första hand kontakta den som är ansvarig för vägen.

  • Det är förvaltningen för Teknik som ansvarar för vägarna i kommunens tätort, det vill säga de onumrerade vägarna med namn.
  • Trafikverket ansvarar för de statliga numrerade vägarna, de så kallade fjärrlederna som till exempel E 6, väg 158 (Säröleden) och 939 (Varbergsvägen).
  • Förvaltningen för Teknik och Trafikverket genomför åtgärder enligt sina bullersaneringsplaner för att reducera trafikbuller.

Åtgärder för buller i trafik

  • Genom att bygga plank eller bullervallar kan man minska ljudnivån.
  • Buller från trafik kan också komma från järnvägen där Trafikverket oftast är ansvarig för vägen.

Buller från byggarbetsplats

Om du störs av buller från en byggarbetsplats ska du i första hand kontakta den som bygger. Det här kan du göra:

  1. Hör av dig till den som bygger. Oftast är det andra än Kungsbacka kommun som bygger. Kontakta kommunen om du inte kan ta reda på vem som bygger.
  2. Ring och rådgör med kommunen. Om den verksamheten som bygger inte ger dig det svar du önskar få eller inte gör någon förändring kan du höra av dig till kommunen för råd om hur du bör gå vidare.
  3. Gör en anmälan. Du kan göra en anmälan hos kommunen om det inte blir någon skillnad efter kontakten med den som bygger.

Just nu byggs det på många ställen runt om i Kungsbacka och främst i staden. När en stad växer är det ofrånkomligt att det blir störningar under vissa perioder. I de fall det är andra än Kungsbacka kommun som bygger har vi inga formella möjligheter att påverka. Det vi kan göra är att hjälpa till att ha en dialog med berörda byggherrar för att minska eventuell störning.

Om du är verksamhetsutövare

Verksamhetsutövare ska visa att riktvärden för buller inte överskrids. Avdelningen för Miljö & Hälsoskydd kan vid misstanke om störning ställa krav på att bullermätningar eller bullerberäkningar ska göras. Både fastighetsägaren och verksamhetsutövaren kan behöva göra vissa åtgärder, till exempel utföra bullermätningar.

För restauranger, industrier och trafik finns riktvärden för buller. Läs mer på riktvärden på Naturvårdsverkets om buller och hälsoeffekter (Naturvårdsverket). Länk till annan webbplats.