Radon är en radioaktiv gas som varken luktar eller syns. Radon är skadlig för din hälsa och det enda sättet att upptäcka gasen är att mäta med radonmätare.

Radongas kan komma från:

  • otäta fastigheter byggda på radonförande berggrund.
  • fyllnadsmaterial, som grus och sten, som används vid husbygge.
  • blåbetong som byggnadsmaterial.
  • dricksvatten från brunnar borrade i radonförande berggrund.

Då behöver du mäta radon

  • när du köper ett hus
  • när du säljer ett hus
  • när du bygger ett nytt hus, bygger om eller bygger till ditt hus
  • när du ändrar ventilationen eller uppvärmningssystemet
  • om huset är byggt med blå lättbetong
  • om det är mer än tio år sedan senaste mätningen.

När du köper eller säljer ett hus kan du göra en så kallad rådgivande korttidsmätning. En korttidsmätning tar ungefär mellan två och tio dygn och är enbart en rådgivande mätning. Den rådgivande korttidsmätningen kan inte användas för något myndighetsbeslut.

Så mäter du radon i din bostad

Du mäter radonhalten i din bostad med spårfilm, i så kallade radondosor, som du placerar i bostaden under vinterhalvåret under två till tre månader.

Radongashalten mäts i becquerel per kubikmeter (Bq/m³) inomhusluft. Riktvärdet för halter i bostadshus är 200 becquerel per kubikmeter.

Så mäter du radon (Boverket) Länk till annan webbplats.

I Swedacs ackrediteringsregister (Swedac) Länk till annan webbplats. kan du hitta ackrediterade labb som du kan vända dig till för att beställa radonmätning.

Om du bor i hyresrätt

Om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt kontaktar du din hyresvärd eller bostadsrättsförening för att ta reda på om de mätt radonhalten i fastigheten.

Gräns- och riktvärden

Värden över 200 becquerel per kubikmeter anses vara en olägenhet för människors hälsa och ska åtgärdas.

Radonmätning

Avdelningen för Miljö & Hälsoskydd rekommenderar att du i första hand gör en radonmätning för att ta reda på om du har förhöjda radonhalter i inomhusluften i din bostad.

Om du har ett årsmedelvärde av mer än 200 becquerel radongas/m³, bör du försöka minska radonhalten. I en sådan utredning kan det ingå att göra en blåbetongmätning för att ta reda på om det är byggnadsmaterialet som bidrar till de förhöjda halterna.

Utredningen ska även innehålla förslag på specifika åtgärder med kostnadskalkyl.

Radon i dricksvatten

Riskerna med att dricka radonhaltigt vatten är små. Den största risken med radon i dricksvattnet anses vara risken att radon kommer ut i luften i bostaden.

Dricksvatten anses otjänligt om det innehåller mer än 1 000 becquerel per kubikmeter och tjänligt med anmärkning om det innehåller mer än 100 becquerel per kubikmeter.