Verksamheter som hanterar farliga ämnen

Det finns verksamheter i kommunen som hanterar farliga ämnen som kan innebära fara för människor eller miljö om det sker en olycka.

Dessa verksamheter kallas sevesoverksamheter och omfattas av Sevesolagen, vilket innebär att de ska förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

I Kungsbacka kommun finns tre verksamheter som räknas som Sevesoanläggningar, FP Festival Products AB, SSE Sverige AB och Kullagärde bergtäkt där NCC Roads AB är verksamhetsutövare.

Information om kemikalieolyckor (Räddningstjänsten) Länk till annan webbplats.

Varning till allmänheten vid olycka

Om det inträffar en olycka vid någon av verksamheterna ska det gå ut en varning till allmänheten genom VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) Länk till annan webbplats..

Förebygg olyckor med Sevesodirektivet

För att förebygga allvarliga olyckor inom kemikalieindustrin och begränsa följderna för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. Arbetet påbörjades efter en allvarlig och uppmärksammad olycka i staden Seveso i Italien, där dioxiner släpptes ut som förorenade 25 km² mark och förgiftade ett stort antal människor.

I Sverige är direktivet infört genom lagen och förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade Sevesolagen, förordningen om skydd mot olyckor, miljöbalken, plan- och bygglagen samt arbetsmiljölagstiftningen.

Olika kravnivåer och gränsvärden för ämnen

Reglerna tillämpas för verksamheter där farliga ämnen vid ett och samma tillfälle förekommer i vissa mängder. Gränsmängden varierar beroende på de olika kemikaliernas egenskaper. För varje kemikalie finns två olika gränsmängder som delar in verksamheterna i en lägre respektive högre kravnivå. Utifrån denna kravnivå avgörs vilka krav som ställs på verksamheten. Verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen är i de flesta fall att betrakta som farlig verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor.

Sevesolagstiftningen (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) Länk till annan webbplats.