VA-utbyggnad – från enskilt till kommunalt ansvar

VA-utbyggnad är när vi bygger ut ledningar för kommunalt dricksvatten, i ett område med befintlig bebyggelse. Här kan du läsa mer om VA-utbyggnad och pågående projekt.

Vad är VA-utbyggnad?

VA-utbyggnad innebär att fastigheterna får dricksvattenledningar med kommunalt vatten från vattenverket och spillvattenledningar som leder avloppsvattnet till kommunens reningsverk. Till grund för VA-utbyggnaden ligger lagen om allmänna vattentjänster, §6. Det innebär att kommunen har ansvar för att alla fastigheter i ett utbyggnadsområde ska ha tillgång till kommunalt vatten och avlopp.

VA-utbyggnaden kan gå till så att vi bygger ut ledningar, eller tar över befintliga ledningar, för kommunalt vatten och avlopp i ett område med befintlig bebyggelse. Fastigheterna har sedan tidigare antingen enskilt vatten och/eller avlopp eller egna ledningar fram till kommunala ledningar, det vill säga en avtalsanslutning utanför verksamhetsområde.

VA-utbyggnad steg för steg

För var och ett av utbyggnadsområdena genomför vi i tur och ordning ett utbyggnadsprojekt, för att förse fastigheter med anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Varje utbyggnadsprojekt genomgår fyra stadier:

1. Förstudie

Inför varje utbyggnadsprojekt genomför vi en förstudie. Syftet med förstudien är att föreslå budget och tidsplan och att avgöra vilka fastigheter som ska ingå i kommunens ledningsnät och vilka vattentjänster varje fastighet ska få. De vattentjänster som finns är kombinationer av: dricksvatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata. Dagvatten är regn- och smältvatten. Under förstudien håller vi samråd för att avgöra hur avtalsanslutna fastigheter och VA-föreningar ska påverkas av utbyggnaden. Förstudien bör vi göra flera år före genomförande av projektet för att möjliggöra framförhållning för både fastighetsägare och kommunens projekt- och byggverksamhet.

2. Detaljprojektering

Under detaljprojekteringen ansöker kommunen om nödvändiga tillstånd för ledningsbyggande och pumphus. Vi tar fram ritningar och beskrivningar över det framtida vatten- och avloppssystemet och gör en upphandling av entreprenör för byggnationen.

3. Genomförande

En entreprenör bygger det nya ledningsnätet enligt kommunens ritningar. Kommunen följer arbetet och kontrollerar att det byggs enligt beskrivningarna. När ledningsnätet är utbyggt och testat meddelar kommunen förbindelsepunkter till fastigheterna i området. Därefter faktureras fastigheterna anläggningsavgift enligt kommunens taxa.

4. Projektavslut

Vi gör en kontroll att alla ledningar och anläggningar kommit in i kommunens digitala karta. Vi kontrollerar i anslutningsregister och faktureringsregister så att fastigheterna har registrerats för rätt tjänster och betalat enligt taxan. Vid behov kompletterar vi informationen. Vi utvärderar projektet för att lära oss av våra framgångar och våra misstag inför framtida projekt.

Klicka på respektive område för att se projektsidan med uppdaterad information om projektet. Områdesnumren är från utbyggnadsplanen 2022-2032.

Förstudie

108 Guntofta släp

212 Iserås

301 Ranagården

302 Lunden

305 Runsås

401 Alafors

405 Lerberg

407 Voxlöv

513 Hanhals öster om E6

803 Kläppa

812 Hamragårdsvägen

103 Tollesbur syd

107 Solberga

503 Schweizerdalen

504 Rygga

Detaljprojektering

216 Sönnerbergen

804 Buared

Släps-Högås

Genomförande

Hanhals väster om E6

Hagryd-Dala

Plan för VA-utbyggnad

Utbyggnad sker utifrån kommunens VA-utbyggnadsplan för perioden 2022-2032. Planen omfattar 40 utbyggnadsområden. Förvaltningen för Teknik, Samhällsbyggnadskontoret och Bygg & miljöförvaltningen har gemensamt tagit fram kommunens utbyggnadsplan.

VA-utbyggnadsplan.pdf Pdf, 30.2 MB.

Är du intresserad att läsa mer om vår plan för VA-utbyggnad kan du göra det här:

Utbyggnadsplan för vatten och avlopp

Avtalsanslutna ledningsnät och VA-föreningar

I många utbyggnadsområden finns sedan tidigare avtalsanslutna fastigheter eller VA-föreningar. Det innebär att många fastigheter redan nu har tillgång till kommunalt vatten och avlopp via privata eller föreningars ledningsnät, som i sin tur är anslutna till kommunens ledningsnät.

I vissa fall kan föreningar finnas kvar som förut efter utbyggnad medan i andra fall innebär utbyggnad att fastigheters och föreningars ledningar måste övertas av kommunen. Övertagande av ledningsnät vid utbyggnad kan göras av följande orsaker:

  • utifrån föreningens eller fastighetsägares önskemål.
  • för att kommunen behöver ha ledningar genom ett område för att ordna vatten och avlopp i områden längre bort, bortom området där ledningarna övertas.

Riktlinjer för att ta över VA-föreningar

Frågor och svar om VA-utbyggnad

Allmän information finns under Frågor och svar om VA-utbyggnad eller under respektive projekt.

Frågor om specifika projekt i förstudiefas besvarar vi i samband med det inbokade mötet eller via mejl. Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på områdesspecifika frågor tidigare, eftersom planeringen avgörs först under förstudien.