Vatten- och avloppsutbyggnad i Runsås

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till 207 fastigheter i området Runsås, Röda Holme och Abbelås.

Kort fakta

Projektnummer: 305
Detta planerar vi: vatten och avlopp
Område: Runsås, Röda Holme och Abbelås

Undersökning av ledningsnät

VA-utbyggnadsområde 305 Runsås har blivit verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA), med kommunalt ansvar. Ledningsnätet i västra delen, tillhörande Runsås Reningsverk ekonomisk förening, har undersökts av Kungsbacka kommun tillsammans med konsult. Området i östra delen, Vässingsö vattenförening med underföreningar, undersöks nu.

Vi gör de här undersökningarna för att kunna erbjuda rättvis ersättning vid ett eventuellt övertagande av ledningsnät. Syftet är att uppdatera läge för ledningar och brunnar i kommunens VA-karta och för att identifiera eventuella åtgärder som behövs i samband med ett övertagande.

Platsbesök

Undersökningar av ledningsnätet för västra delen inleddes med ett platsbesök den 10 februari 2023. Vi filmade och mätte in ledningsnätet för vatten och spillvattenavlopp, besiktigade brunnar och testade ventiler.

Efter platsbesöket

Vi kan behöva göra kompletterande undersökningar och inmätningar under de närmsta månaderna efter platsbesöket. När dessa är klara tar kommunen fram ett erbjudande om övertagande och ersättning för den del av ledningsnätet som är inom beslutat verksamhetsområde för VA.

Utifrån erbjudandet kan föreningen diskutera vidare med kommunen och besluta om övertagande eller att fortsätta som VA-förening.

Nytt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten

Kommunfullmäktige beslutade den 15 september 2022 om nytt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvattenavlopp. Vilka fastigheter som omfattas av verksamhetsområde för VA framgår under rubriken “Nytt verksamhetsområde” längre ner på sidan.

För fastigheterna som omfattas av verksamhetsområde ansvarar kommunen först efter att ledningsnätet har byggts ut och tagits i drift. Fram till dess är vatten och avlopp fastighetsägarens ansvar.

VA-föreningar

För de delområden där det finns VA-föreningar kommer vi att hålla samråd med föreningarna. Möjligheterna att fortsatt ha föreningar i området kommer att diskuteras och övervägas. Eventuella övertaganden av föreningarnas ledningsnät eller uppsägningar av föreningars avtalsanslutningar kan ni därefter enbart göra efter särskilt beslut om det i nämnden för Teknik.

Om kommunen väljer att ta över ett ledningsnät, betalar kommunen en ersättning för ledningsnätet till ledningsägaren. För föreningar som ska finnas kvar inom verksamhetsområdet gäller att de måste bilda gemensamhetsanläggning med samfällighetsförening för att säkerställa nuvarande och framtida fastigheters tillgång till kommunala vattentjänster. Gemensamhetsanläggningar ska vara förrättade av Lantmäteriet. Det är tyvärr inte möjligt att säkerställa fastigheters anslutning genom ekonomiska eller ideella föreningar, eftersom enbart personer, inte fastigheter kan vara medlemmar i dessa.

Tidplan

  • Förstudie: pågår och beräknas vara klar i början av 2024
  • Detaljprojektering: Planeras under 2024
  • Byggstart: beräknas bli under 2025
  • Anslutning: kan antas bli möjlig 1–3 år efter byggstart
Observera att tiderna är preliminära och tidplanen kan komma att ändras. Ändringar kan bero på att planeringen, utredningarna eller samråd med avtalsanslutna fastigheter inte hinner bli klara i tid.

Fördjupning av projektet

Nytt verksamhetsområde

Möten

Möte om verksamhetsområde för vatten och avlopp

2 mars 2022 höll vi ett möte i Onsala med presentation av verksamhetsområdet. För de som inte kunde delta i mötet, höll vi även ett digitalt möte den 10 mars 2022.

Presentation från informationsmöte 2 mars 2022 Pdf, 2.6 MB.

Digitalt möte för västra Runsås:

28 april 2021 höll vi ett inledande digitalt informationsmöte för västra delen av Runsås och för Runsås reningsverk ekonomisk förening.

Presentation från informationsmötet 28 april 2021 Pdf, 3.8 MB.

Digitalt möte för östra Runsås:

5 maj 2021 hölls ett digitalt informationsmöte för östra delen av Runsås och för Vässingsö vattenförening.

Presentation från informationsmötet 5 maj 2021 Pdf, 3.8 MB.

Samråd och platsbesök

Undersökningar av ledningsnätet för västra delen inleddes med ett platsbesök i februari 2023.

Under hösten 2021 genomförde vi samråd med VA-föreningar i området.

Vi var på ett platsbesök i området i april 2021.

Utredning av dagvatten

Området bedöms i nuläget inte ha ett behov av en kommunal avledning av dagvatten.

Inför och efter vatten- och avloppsutbyggnaden

Om du bor i ett område för en VA-förening kommer vi att kontakta dig när det behövs samråd inför en VA-utbyggnad. Vi kommer även att kontakta dig som bor i övriga delar av verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Efter färdig VA-utbyggnad i ett delområde meddelas en förbindelsepunkt för varje fastighet inom verksamhetsområdet och därefter faktureras vatten- och avloppstaxans anläggningsavgifter till fastighetsägaren.

Om du har en fastighet utanför verksamhetsområdet är du efter utbyggnaden välkommen att ansöka om en avtalsanslutning till kommunalt vatten och spillvatten. Vid avtalsanslutning ansvarar fastighetsägaren själv för att bygga ledningar fram till anvisad förbindelsepunkt i det kommunala ledningsnätet.

Frågor och svar för fastighetsägare

Vad gäller om fastigheten ligger otillgängligt, behöver jag själv köpa in en LTA-pump?

Om fastigheten ligger otillgängligt i förhållande till andra fastigheter, kan du behöva köpa en LTA-pump för att trycksätta ditt avlopp. Det kan röra sig om cirka 30-40 000 kronor, eller mer om du behöver en starkare pump. Lättast är att söka på en pumpleverantör för exaktare uppgift. Därefter tillkommer kostnader för nedgrävning, som fastighetsägaren själv ansvarar för.

Om jag inte har en LTA-pump idag, är det troligt att jag behöver en sedan?

Nej, har du ingen idag är det högst troligt att du inte behöver en vid övertagandet heller.

Frågor om projektet

Vi besvarar fastighetsspecifika frågor via mejl. Kom ihåg att lämna mejladress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, adress och områdets namn tillsammans med din fråga.