Ändring av detaljplan, bostäder i Frillesås-Rya

Ändring av befintlig detaljplan för att kunna utöka antalet lägenheter.

Illustration av Skårbyskolan

Kort fakta

Fastighet: Frillesås-Rya 1:75
Användning: bostäder
Typ av projekt: ändring av detaljplan

Aktuellt

Samrådet/Granskningen av förslag till ny detaljplan för bostäder inom fastighet Frillesås-Rya 1:75 i Frillesås har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och vi kommer att hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Läs mer om hur planprocessen går till: Planprocessen

Beskrivning

Byggnadsnämnden gav samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till ändring av detaljplan 15 november 2018.

Planområdet utgöras av fastigheten Frillesås-Rya 1:75 som omfattar cirka 1 500 kvadratmeter. Platsen består i dagsläget av ett flerbostadshus med tre lägenheter samt en verksamhet i bottenplan. Övrig yta inom området utgörs av trädgård och komplementbyggnader samt parkering.

Det här ska planläggas

Syftet med detaljplaneändringen är att ta bort begränsning av antal lägenheter och på så sätt möjliggöra för ytterligare en lägenhet.

Dokument

Granskningshandlingar:

Tidplan

  • Samråd, andra kvartalet 2023
  • Antagande, fjärde kvartalet 2023
  • Granskning, tredje kvartalet 2023