Bostäder i Kläppa

Detaljplan för bostadsområde i Kläppa.

Illustration av Skårbyskolan

Kort fakta

Fastighet: Kläppa 1:12, 1:13, del av 1:105 och Stockalid 1:9
Användning: bostäder
Område: Åsa

Aktuellt

Kungsbacka kommun har påbörjat arbetet med att ta fram förslag till detaljplan för bostäder inom Kläppa 1:12, 1:13 och del av 1:105 i Åsa. Planförslaget har utökats med fastighet Stockalid 1:9.

Beskrivning

Kommunstyrelsen godkände planprogram för bostäder inom fastigheterna Stockalid 1:9, Kläppa 1:12, 1:13, 1:105 med flera i Åsa april 2018. Byggnadsnämndens arbetsutskott gav samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan den 25 maj 2022.

Planområdet utgörs av fastigheterna Kläppa 1:12, 1:13 och del av 1:105 och omfattar cirka 14 hektar. Området består i dag av skog i kuperad miljö samt ett fåtal bostadshus.

Det här ska planläggas

Planförslaget syftar till att pröva möjligheten för bostäder enligt framtaget planprogram. Antalet bostäder kommer utredas närmare under arbetet med detaljplanen.

Dokument

Tidplan

  • Samråd, fjärde kvartalet 2023
  • Granskning, andra kvartalet 2024
  • Antagande, fjärde kvartalet 2024