Bostäder i Bukärr

Efterfrågan av bostäder i Kungsbacka kommun är stor. Ny detaljplan för att möjliggöra 10 till 20 nya bostäder i närheten av Särö centrum.

Planområde för bostäder i Bukärr

Kort fakta

Fastighet: Bukärr 1:9
Användning: bostäder
Exploatör: privat exploatör

Aktuellt

Byggnadsnämnden beslutade 16 mars 2023 om att anta detaljplanen. Detaljplanen överklagades och Mark- och miljödomstolen meddelade i sin dom i mars 2024 att överklagandena ska avslås. Mark- och miljödomstolens dom har överklagats och ärendet hanteras nu av Mark- och miljööverdomstolen.

Beskrivning

I detaljplanearbetet har möjligheten att uppföra 10 till 20 bostadshus prövats strax väster om Särö centrum. Den aktuella fastigheten har beteckningen Bukärr 1:9 och omfattar en yta på cirka 1,7 hektar.

Mer om planarbetet

Planområdet är i privat ägo och ligger strax nordost om Särö centrum och består idag till huvudsak av naturmark som är välanvänd av närboende och skolbarn. Byggnaderna ska anpassas till befintlig terräng möjligaste mån och landskapsbilden ska värnas
genom begränsning i byggnadshöjder. 

Dokument