Bostäder i Bukärr

Nu kan du tycka till!

Granskning pågår mellan 6 och 22 december 2022

Efterfrågan av bostäder i Kungsbacka kommun är stor. Ny detaljplan för att möjliggöra 10 till 20 nya bostäder i närheten av Särö centrum.

Planområde för bostäder i Bukärr

Kort fakta

Fastighet: Bukärr 1:9
Användning: bostäder
Exploatör: privat exploatör

Aktuellt

Nu kan du tycka till om detaljplaneförslag för bostäder inom del av Bukärr 1:9 i Särö. Granskningen pågår mellan 6 och 22 december 2022. Handlingarna finns här på webben, i stadshusets entré och på biblioteket Fyren.

Vi vill ha dina synpunkter skriftligt senast den 22 december 2022. Du kan skicka in via vår e-tjänst, via mejl eller post.

När du lämnar synpunkt

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

Läs mer om hur planprocessen går till: Planprocessen

Beskrivning

I detaljplanearbetet prövas möjligheten att uppföra 10 till 20 bostadshus strax väster om Särö centrum. Den aktuella fastigheten har beteckningen Bukärr 1:9 och omfattar en yta på cirka 1,7 hektar.

Mer om planarbetet

Planområdet är i privat ägo och ligger strax nordost om Särö centrum och består idag till huvudsak av naturmark som är välanvänd av närboende och skolbarn. Byggnaderna ska anpassas till befintlig terräng möjligaste mån och landskapsbilden ska värnas
genom begränsning i byggnadshöjder. 

Dokument

Tidplan

  • Granskning, kvartal fyra 2022
  • Antagande, kvartal ett 2023

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Adress

samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka