Bostäder i Bukärr

Efterfrågan av bostäder i Kungsbacka kommun är stor. Ny detaljplan för att möjliggöra 10 till 20 nya bostäder i närheten av Särö centrum.

Planområde för bostäder i Bukärr

Kort fakta

Fastighet: Bukärr 1:9
Användning: bostäder
Exploatör: privat exploatör

Aktuellt

Samrådet av förslag till ny detaljplan för bostäder inom del av Bukärr 1:9 i Särö har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och vi kommer att hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Beskrivning

I detaljplanearbetet prövas möjligheten att uppföra 10 till 20 bostadshus strax väster om Särö centrum. Den aktuella fastigheten har beteckningen Bukärr 1:9 och omfattar en yta på cirka 1,7 hektar.

Mer om planarbetet

Planområdet är i privat ägo och ligger strax nordost om Särö centrum och består idag till huvudsak av naturmark som är välanvänd av närboende och skolbarn. Byggnaderna ska anpassas till befintlig terräng möjligaste mån och landskapsbilden ska värnas
genom begränsning i byggnadshöjder. 

Dokument

Tidplan

  • Granskning, kvartal fyra 2022
  • Antagande, kvartal fyra 2022

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.