Postgårdsvägen, vattenledningar och asfaltsbeläggning

Postgårdsvägen samt fem anslutande gator ska få ny asfaltsbeläggning. Vattenledningarna i de anslutande gatorna kommer att läggas om i samband med beläggningsarbetena och ny gatubelysning kommer att installeras.

Kort fakta

Område: Hede
Adress: Postgårdsvägen, Bagarevägen, Mjölnarevägen, Skräddarevägen, Garvarevägen och Buntmakarevägen
Detta planerar vi: asfaltsbeläggning och omläggning av vattenledningar

Aktuellt

Postgårdsvägen och de anslutande gatorna Bagarevägen, Mjölnarevägen, Skräddarevägen, Garvarevägen och Buntmakarevägen ska få ny asfaltsbeläggning. Vattenledningarna i de anslutande gatorna kommer att läggas om i samband med beläggningsarbetena.

Spillvattenledningar och dagvattenledningar är TV-inspekterade och behöver inte åtgärdas. En TV-inspektion innebär att man inspekterar rörens skick genom att filma rören.

Åtgärder:

 • Omläggning av vattenledningar och vattenserviser längs Bagarevägen, Mjölnarevägen. Skräddarevägen, Garvarevägen och Buntmakarevägen.
 • Byte av servisventiler längs ovanstående gator förutom längs Bagarevägen där servisventilerna byttes 2012.
 • Byte av brandposter i norra änden av Bagarevägen och Buntmakarevägen.
 • Sättning av rensbrunnar på spillvattenserviser.
 • Ny gatubelysning

Vattenledningarna läggs om med samma dimension och läge som de har idag. För att kunna byta servisventiler så behöver befintliga ventiler schaktas fram. Förnyelsen av VA-ledningar och serviser medför ett större ingrepp i gatan utöver ny beläggning.

Slutlig asfaltering av gatorna kommer utföras som sista åtgärd. Vi kommer att kommunicera om detta arbete längre fram i tid då arbetet är beroende av årstid. Vi vet därför ännu inte om asfalteringen sker hösten 2022 eller våren 2023.

Tillgänglighet under byggtiden

Under byggnationen kommer framkomligheten för fordon på respektive gata vara begränsad, se tidplan nedan. Tillfälliga parkeringsytor kommer göras tillgängliga under hela projektets tid. Samlade brevlådeställ kommer att placeras ut när de olika gatorna inte kan trafikeras.

Tidplan

Arbetet kommer utföras i etapper om respektive gata, med start måndag v.19 på Buntmakarevägen för att sedan gå västerut ned för Postgårdsvägen. Respektive gata tar cirka fyra veckor att genomföra.

 • Etapp 1: Buntmakarevägen. V.19-V.22
 • Etapp 2: Garvarevägen. V.23-V.26
 • Reservveckor och semesteruppehåll V.27-V.33
 • Etapp 3: Skräddarevägen. V.34-V.37
 • Etapp 4: Mjölnarevägen. V.38-V.41
 • Etapp 5: Bagarevägen. V.42-V.45

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Vid frågor kan du kontakta ansvarig byggledare eller entreprenören LJ-Mark: platschef John Malkki på telefon 0709997366.