Skolverksamhet och bostäder i Kyvik

Detaljplan för skolverksamhet, nya bostäder samt bevara kulturhistoriska värden på byggnad inom området i Kullavik.

Planområde för Kyvik 2.333

Kort fakta

Fastighet: Kyvik 5:333 med flera
Användning: skola och bostäder
Område: Kullavik

Aktuellt

Granskningen av förslag till ny detaljplan för skolverksamhet och bostäder i Kullavik har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och vi kommer att hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet för befintlig skolverksamhet att fortsätta bedriva sin verksamhet och samtidigt ge möjlighet för att området i en framtid skulle kunna omvandlas till ett bostadsområde. Vidare är syftet att säkerställa ett bevarande av kulturhistoriska värden på en äldre byggnad inom planområdet.

Intentionen med planförslaget är i första hand att inte göra några förändringar i området, utan ge möjlighet för en bygglovsansökan för befintlig verksamhet. Planen ger möjlighet för befintlig skolverksamhet att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Planen medför inga ytterligare byggrätter jämfört med vad som finns möjlighet för idag. Skolbyggnad och bostäder kommer inte kunna finnas samtidigt på platsen. Om området i en framtid görs om till bostäder kommer skolverksamheten att avslutas.

Planområdet omfattar en kulturhistoriskt värdefull byggnad. Skolbyggnaden i den nordöstra delen av planområdet omfattar en skolbyggnad från mitten av 1800-talet.

Dokument

Tidplan

  • Samråd, hösten 2021
  • Granskning, våren 2022
  • Antagande, andra kvartalet 2022

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.