Bostäder i Algusered, Särö

Detaljplan för bostäder i Algusered i Särö är klar. Byggherre är Eksta.

Algusered planområde

Kort fakta

Fastighet: Algusered 1:290
Exploatör: Eksta Bostads AB

Aktuellt

Detaljplan för bostäder inom Algusered 1:290 inklusive upphävandeplan för del av S81 i Särö antogs den 8 september 2020 av kommunfullmäktige och vann laga kraft den 16 april 2021.

Beskrivning

Detaljplanen gör det möjligt att uppföra flerbostadshus och villor i låg bebyggelse inom fastigheten Algusered 1:290, den ger inte möjlighet för genomfartstrafik. Upphävandeplanen innebär att en del av nu gällande detaljplan S81 upphävs, för att göra det möjligt för en ny dagvattenanläggning.

Dokument

Kontakta gärna

Eksta Bostads AB

Mats Niklasson
mats@eksta, 0300-365 00

Christer Kilersjö
christer@eksta, 0300-356 00