Detaljplan för utveckling av reningsverk och värmeverk

Genom detaljplan möjliggör vi för utveckling av befintligt reningsverk och värmeverk.

Planområde för reningsverk och värmeverk

Kort fakta

Fastighet: Kungsbacka 6:27 och Hammargård 1:7
Användning: utveckling av befintligt värmekraftverk och reningsverk
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Granskningen av förslag till ny detaljplan för för utveckling av reningsverk och värmeverk inom Kungsbacka 6:27 och Hammargård 1:7 har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och vi kommer att hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Läs mer om hur planprocessen går till: Planprocessen

Beskrivning

Inom Kungsbacka 6:27 finns ett reningsverk och inom Hammargård 1:7 finns ett värmeverk. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utveckling av de båda verksamheterna för att kunna möta behoven från en ökande befolkning och ökade miljökrav.

Reningsverket behöver byggas ut för att klara en ökad kapacitet och en högre grad av rening. Den 26 april 2023 godkände länsstyrelsens miljöprövningsdelegation Kungsbackas ansökan om tillstånd för utbyggnaden av Hammargårds avloppsreningsverk. Beslutet vann laga kraft i juli 2023.

Framtidens avloppsrening i Kungsbacka

Tidplan

  • Granskning, kvartal två 2024
  • Antagande, kvartal fyra 2024

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Dokument