Kvarteret Ejdern

En levande stadsdel mitt i stan. Här skapar vi möjlighet för att utveckla nya kvarter med plats för restauranger, centrala bostäder och mötesplatser längs med ån.

En tidig skiss av hur Kvarteret Ejdern skulle kunna se ut

Kort fakta

Område: centrala Kungsbacka stad
Användning: bostäder, verksamhetslokaler och centrala mötesplatser
Typ av projekt: planprogram

Aktuellt

Planprogram för kvarteret Ejdern godkändes av kommunstyrelsen 22 juni 2021.

Bakgrund

Kommunstyrelsen gav den 19 december 2017 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram ett planprogram över det området. Kvarteret Ejdern är en del av stadsomvandlingsprojekt Väster om ån som syftar till att länka samman innerstaden och Kungsmässan. Projektet är indelat i två etapper där Valand är etapp 1 och Ejdern är etapp 2. Stadsomvandlingsprojektet beslutades av Kommunfullmäktige 2009.

Beskrivning

I området finns idag parkeringsyta, en före detta skolbyggnad, en mindre förskola och ett flerbostadshus. Kungsbackaån utgör gräns mot innerstaden i öster och det finns två gång- och cykelbroar som kopplar Ejdern till innerstaden. Sjöallén och Skogsallén är tydliga trädalléer inom området.

Syfte

Planprogrammet syftar till att utreda möjligheten för omvandling av parkeringsområde till blandad stadsbebyggelse med bostäder, verksamheter och kommunal service. Genom Valand blir det möjligt för ett centrumstråk som är tänkt att fortsätta genom Ejdern och knyta samman med innerstaden. Det så kallade å-rummet som sträcker sig längs med ån är ett viktigt offentligt rum som ger positiv effekt för Ejdern. Närheten till vattnet är karaktärskapande och fyller en viktig funktion för staden eftersom Kungsbackaån sträcker sig genom hela staden.

Väster om ån

Väster om ån är ett av våra större stadsomvandlingsprojekt i centrala Kungsbacka stad. Syftet är att skapa ett stråk som förbinder Kungsbacka innerstad med Kungsmässan. Kvarteret Ejdern är andra etappen av två i stadsomvandlingsprojektet. Den första etappen är stadsdelen Valand som ligger norr om Ejdern och som knyter an till Kungsmässan i norr.

Dokument