Omlastningsstation i Duvehed

Kungsbacka växer och för att kunna ta hand om ett ökat mat- och restavfall bygger vi en modern, säker och robust omlastningsstation i Duvehed.

Kort fakta

Adress: Ormvråksvägen
Detta bygger vi: en omlastningsstation
Område: Duvehed, Fjärås

Aktuellt

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har godtagit nämnden för Tekniks anmälan om att bedriva omlastning i Duvehed och gjort bedömningen att omlastning kan bedrivas där, under förutsättning att Teknik vidtar de försiktighetsmått som föreläggs. Under hösten 2023 startade byggnationen av omlastningsstationen. Tidigare i projektet så överklagades både bygglovet och Miljö- och hälsas beslut att vi skulle få bedriva verksamhet. Båda ärendena är prövade av Länsstyrelsen och vi har nu startat byggnationen. Omlastningsstationen beräknas vara färdigbyggd i slutet av 2024.

Det har även tillkommit en ny statlig förordning som innebär att kommuner i Sverige ska ta över ansvaret för att samla in förpackningsavfall. Därför kommer vi att utreda ifall även förpackningsavfall kan komma att omlastas i Duvehed.

Beskrivning

Vi har sett Duvehed i Fjärås som en lämplig plats för en omlastningsstation eftersom det är i ett industriområde och ligger logistiskt bra till. Omlastningsstationen kommer ta emot kommuninvånarnas mat- och restavfall, innan de lastas om i större containrar där restavfallet körs vidare till Göteborg för energiåtervinning och matavfallet till Jönköping för biogasproduktion. Den nya omlastningsstationen kommer att förenkla mat- och avfallshanterings i kommunen och beräknas kunna ta emot cirka 4 000 ton matavfall och 12 000 ton restavfall per år.