Omlastningsstation i Duvehed

Kungsbacka växer och för att kunna ta hand om ett ökat mat- och restavfall har vi sett ett behov av att hitta nya ytor för att bygga en modern, säker och robust omlastningsstation

Kort fakta

Adress: Ormvråksvägen
Detta bygger vi: en omlastningsstation
Område: Duvehed, Fjärås

Aktuellt

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har godtagit nämnden för Tekniks anmälan om att bedriva omlastning i Duvehed och gjort bedömningen att omlastning kan bedrivas där, under förutsättning att Teknik vidtar de försiktighetsmått som föreläggs. Anmälan är överklagad och ska prövas av Länsstyrelsen. Innan anmälan överklagades sökte vi och fick bygglov. Under kungörelsen har bygglovet överklagats och ska nu prövas av Länsstyrelsen. Vi avvaktar länsstyrelsen beslut och har avbrutit upphandlingen av entreprenaden.

Det har även tillkommit en ny statlig förordning som innebär att kommuner i Sverige ska ta över ansvaret för att samla in förpackningsavfall. Därför kommer vi att utreda ifall även förpackningsavfall kan komma att omlastas i Duvehed.

Beskrivning

Vi har sett Duvehed i Fjärås som en lämplig plats för en omlastningsstation eftersom det är i ett industriområde och ligger logistiskt bra till. Omlastningsstationen kommer ta emot kommuninvånarnas mat- och restavfall, innan de lastas om i större containrar där restavfallet körs vidare till Göteborg för energiåtervinning och matavfallet till Jönköping för biogasproduktion. Den nya omlastningsstationen kommer att förenkla mat- och avfallshanterings i kommunen och beräknas kunna ta emot cirka 4 000 ton matavfall och 12 000 ton restavfall per år.