Vatten- och avloppsutbyggnad Sönnerbergen

Kungsbacka kommun utreder för befintligt och kompletterande vatten och avlopp till 230 fastigheter i området Sönnerbergen.

Kort fakta

Område: Sönnerbergen på Onsalahalvön
Projektnummer: 216
Detta planerar vi: vatten och avlopp

Aktuellt

Kungsbacka kommun kommer att ta över ledningsnätet för vatten och spillvatten från Sönnerbergen Vatten och Avlopp samfällighetsförening så snart Lantmäteriet är klar med ledningsrätt. Troligen blir det under 2024 eller 2025. Vi betalar ut en ersättning för ledningsnätet till föreningen. Ersättningen beräknas motsvara omkring 216 000 kronor per andel i föreningens gemensamhetsanläggning. Fastigheter med vatten och spillvatten via föreningen har 1 andel i gemensamhetsanläggningen. Vi räknar ut ersättningen utifrån riktlinjer för övertagande av VA-anläggningar från avtalsansluten förening. Efter övertagandet betalar fastighetsägarna anläggningsavgifterna enligt taxan för vatten och avlopp. Som fastighetsägare betalar du för de delar av anläggningsavgiften som ännu inte betalats för respektive fastighet.

Riktlinjer för övertagande av VA-anläggning från avtalsansluten VA-förening Länk till annan webbplats.

Lantmäteriet arbetar just nu med ledningsrätten som ska ge kommunen rådighet över ledningsnätet. Det är först när ledningsrätten är klar som övertagandet kan genomföras.

LTA-pumpstationer

Kommunen har undersökt LTA-pumpstationerna och meddelat fastighetsägarna vilka åtgärder de måste göra. Det är viktigt att LTA-pumpstationerna åtgärdas innan övertagandet är klart.

Om du har frågor, mejla oss med bild på LTA-pumpstationen till: teknik.va-utbyggnad@kungsbacka.se

Råd och anvisningar till Kungsbacka kommuns ABVA Pdf, 9.4 MB.

Vattenmätare

Vi kommer att byta ut din vattenmätare till kommunens vattenmätare efter övertagandet. Det är ditt ansvar att det finns en konsol för vattenmätaren som är placerad på ett lämpligt ställe. Här kan du läsa mer om placering för vattenmätare:

Så ordnar du vattenmätarplats Pdf, 170.2 kB.

Avgifter

När VA-anläggningen blir kommunal ansvarar vi för VA-ledningsnätet och fastighetsägarna blir skyldiga att betala VA-taxans anläggningsavgift för de delar som de tidigare inte betalat. Fastigheterna som har varit avtalsanslutna via föreningen har tidigare betalat enbart bostadsenhetsavgift, tidigare kallad lägenhetsavgift, en per bostad. De kompletterande delar i anläggningsavgiften som ska betalas är servisavgift, förbindelsepunktsavgift och tomtyteavgift. Summan som varje fastighet ska betala till kommunen beror av fastighetens tomtyta.

Efter övertagandet betalar du brukningsavgifter direkt till kommunen. Dessa avgifter har du tidigare betalat via föreningen. Utöver brukningsavgift så behöver du betala en grundavgift, detta är en avgift som du betalar för den kommunala vattenmätaren. Både brukningsavgift och grundavgift betalar du via en faktura som du får av kommunen. Grundavgiften, som hittills betalas en för hela föreningen är för närvarande 1450 kronor per år enligt VA-taxan för 2024.

Taxa för vatten och avlopp 2024 Pdf, 257.2 kB.

Dagvatten

Kungsbacka kommun planerar för utbyggnad av dagvattensystem i Sönnerbergen. Med dagvatten avses regn- och smältvatten som avleds på markytan. Dagvattensystemet planeras omfatta fastigheter inom detaljplan tillsammans med fastigheten Lyngås 2:8 vars avrinning sker tillsammans med dessa. Syftet är säker avledning av dagvatten och därmed förebyggande av hälsofarliga fuktproblem.

Fördjupad information om dagvatten

Alla måste ansluta

Vi bygger ut dagvattensystemet för fastigheternas trygghet och för att minska problem med fukt och översvämning. Systemet bidrar även till bättre förutsättningar för områdets fastigheteter och vägar. Stora delar av avrinningen från fastigheterna kommer att kunna ledas från fastighet direkt till kommunalt dagvattensystem i stället för att belasta lägre belägna fastighet. För att dagvattensystemet ska fungera måste alla fastigheter vara med och leda sitt dagvatten till kommunens ledningar eller till diken vid fastighetsgränsen.

Dagvattenutredning

Vi har tagit fram en dagvattenutredning, för att visa på möjligheter till en kommunal dagvattenhantering. Vår målsättning är att använda befintliga rinnvägar såsom diken och ledningar och att komplettera eller bygga ut dem till en säker och hållbar lösning för omhändertagande och avledning av dagvatten. Hur det slutliga dagvattensystemet ska utformas kommer att avgöras vid detaljprojekteringen, som vi planerar kunna påbörja 2024.

Här kan du läsa om förprojekteringen av dagvattensystem Pdf, 2.3 MB.

Skyfall – fastighetsägarens ansvar

Normala och även lite kraftigare regn med upp till 10 års återkomsttid ska enligt lag hanteras i kommunens dagvattensystem där sådant finns. Återkomsttid är ett mått på hur ofta en regnhändelse av en specifik storlek förväntas inträffa. Det innebär att vi utan problem kommer att kunna avleda regnhändelser upp till sådana som sannolikt inträffar i genomsnitt var tionde år.

I takt med att klimatet förändras väntas extrema skyfall bli allt vanligare. Skyfall är kraftiga eller långvariga regn, som har betydligt längre återkomsttid än 10 år. Vid skyfall avrinner vatten på markytan och ansamlas i lågpunkter oavsett om det finns ett dagvattensystem eller inte. Regnet är då så kraftigt att det inte ryms i ledningar och diken.

I Sönnerbergen förblir alla regnhändelser större än regnhändelser med 10 års återkomsttid fastighetsägarens ansvar även efter att ett kommunalt dagvattensystem införts. Därför måste du som fastighetsägare förbereda dig på och stå för konsekvenserna om området drabbas av ett skyfall- oavsett kommunens åtgärder. Kommunens utredning innehåller inga förslag till hur skyfall ska hanteras eftersom detta ligger utanför kommunens ansvarsområde.

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats kan du läsa mer om hur du förbereder dig på översvämningar: MSB – Råd till privatpersoner Länk till annan webbplats.

Kostnader

Kommunens planerade dagvattenanläggning för Sönnerbergen väntas kosta omkring 6-18 miljoner kronor. Fastigheterna i området betalar anslutningsavgift utifrån den VA-taxa som gäller när dagvattenanläggningen färdigställs. Under 2023 ligger anslutningsavgiften på cirka 45 000kr för fastigheter invid kommunala diken och 121 000 – 135 000 kronor för fastigheter som behöver en rörledning från fastighetsgräns fram till dike. För fastigheter tillkopplade kommunal dagvattenanläggning fakturerar kommunen därefter brukningsavgift för dagvatten utifrån storleken av fastighetens hårdgjorda yta. För närvarande år 2023 är brukningsavgiften för dagvattenanslutna fastigheter 1,05 kronor per kvadratmeter hårdgjord yta och år.

Tidplan

  • Förstudie: pågår och beräknas vara klar under 2025
  • Detaljprojektering: påbörjas 2025
  • Byggstart: beräknas bli under 2027
  • Anslutning: kan antas bli möjlig 1–3 år efter byggstart

Observera att tiderna är preliminära och tidplanen kan komma att ändras. Ändringar kan bero på att planeringen, utredningarna eller samråd med avtalsanslutna fastigheter inte hinner bli klara i tid.

Fördjupning av projektet

Nytt verksamhetsområde

Vad är dagvatten?

Dagvatten är avrinning från regnvatten, till exempel från stuprör. Genomförd behovsutredning för dagvatten i Sönnerbergen visar att kommunen behöver ansvara för dagvatten inom detaljplanelagt område. När kommunen ansvarar för dagvatten får varje fastighet en förbindelsepunkt i närheten av tomtgränsen. Från förbindelsepunkten ansvarar kommunen för att dagvattnet leds iväg på ett säkert sätt.

Platsbesök

Vi var på ett platsbesök i området i november 2021.

Platsbesök innebär att representanter från konsultföretaget Sweco och Kungsbacka kommun gemensamt besöker området i syfte att identifiera geografiska förutsättningar som kan vara avgörande för framtida vatten- och avloppsutbyggnad.

Möten

Möte om erbjudande i december 2023

11 december 2023 höll Kungsbacka kommun ett hybridmöte i stadshuset om erbjudande att ta över VA-anläggningen från Sönnerbergen Vatten och Avlopp samfällighetsförening.

Presentation från möte 11 december 2023 Pdf, 1 MB.

Möte om erbjudande i april 2023

12 april 2023 höll Kungsbacka kommun ett hybridmöte i Kapareskolans aula om erbjudande att ta över VA-anläggningen från Sönnerbergen Vatten och Avlopp samfällighetsförening.

Presentation från möte 12 april 2023 Pdf, 986 kB.

Informationsmöte i mars 2022

Den 7 mars hölls ett möte i Kungsbacka med presentation av verksamhetsområdet. För de som inte kunde delta på mötet höll vi även ett digitalt möte den 10 mars med presentation av verksamhetsområde för område 305 Runsås, 216 Sönnerbergen, 803 Kläppa och 804 Buared.

Presentation från informationsmöte 7 mars 2022 Pdf, 4.6 MB.

Digitalt möte i februari 2022

Vi höll ett digitalt informationsmöte om förstudien för VA-utbyggnad 10 februari 2022.

Presentation från möte 10 februari 2022 Pdf, 4.6 MB.

Digitalt möte i december 2021

Vi höll ett digitalt informationsmöte om dagvattenutredningen i området 9 december 2021.

Inför och efter vatten- och avloppsutbyggnaden

  • Kommunen samråder med VA-föreningen och vägföreningen.
  • En konsult utreder hur dagvattenanslutningar kan ordnas.
  • Kommunen kontaktar fastighetsägarna i övrigt inför utbyggnaden.
  • Efter färdig VA-utbyggnad i ett delområde meddelas en förbindelsepunkt för varje fastighet inom verksamhetsområdet.
  • Därefter fakturerar vi utifrån vatten- och avloppstaxans anläggningsavgifter.

Frågor om projektet

Vi besvarar fastighetsspecifika frågor via mejl. Kom ihåg att lämna mejladress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, adress och områdets namn tillsammans med din fråga.