Bostäder i Bukärrsgården

Genom en detaljplan prövar vi möjligheten att ordna bostäder inom det kvarter som tidigare inrymde äldreboendet Bukärrsgården.

Illustration av Skårbyskolan

Kort fakta

Fastighet: Nötegång 1:121 och Nötegång 1:91
Användning: bostäder
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Samrådet av förslag till ny detaljplan för bostäder inom Nötegång 1:121, Bukärrsgården i Särö centrum har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och vi kommer att hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Beskrivning

Detaljplanen prövar möjligheten att bygga bostäder som hyresrätter inom det kvarter som tidigare inrymde äldreboendet Bukärrsgården. Kommunens bostadsföretag Eksta Bostads AB äger större delen av det område som detaljplanen omfattar.

Samrådshandlingar

Utredningar

Tidplan

  • Samråd, kvartal två 2023
  • Granskning, kvartal tre 2023
  • Antagande, kvartal fyra 2023