Bostäder i Bukärrsgården

Genom en detaljplan prövar vi möjligheten att ordna bostäder inom det kvarter som tidigare inrymde äldreboendet Bukärrsgården.

Illustration av Skårbyskolan

Kort fakta

Fastighet: Nötegång 1:121 och Nötegång 1:91
Användning: bostäder
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Just nu håller kommunen på att ta fram utredningar och ett förslag till detaljplan.

Under vecka 41 och 42 finns konsulter från Norconsult på plats för att göra kartläggningar i området. Kommunen har anlitat dem för att kartlägga förutsättningar för geotekniska. För att göra detta kommer de att behöva röra sig fritt inom planområdet. De bär kläder med tryck där det framgår att de kommer från Norconsult och de kan legitimera sig.

Beskrivning

Detaljplanen prövar möjligheten att bygga bostäder som hyresrätter inom det kvarter som tidigare inrymde äldreboendet Bukärrsgården. Kommunens bostadsföretag Eksta Bostads AB äger större delen av det område som detaljplanen omfattar.

Tidplan

  • Samråd, kvartal fyra 2022
  • Granskning, kvartal ett 2023
  • Antagande, kvartal två 2023