Bostäder i Särö

Detaljplan för Särö 1:504 som gör det möjligt för fler bostäder genom indelning av redan befintliga byggnader till flera bostadslägenheter.

Planområde för Särö 1.504

Kort fakta

Fastighet: Särö 1:504
Användning: bostäder
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Detaljplanen vann laga kraft den 5 april 2024.

Beskrivning

Planområdet ligger på Särö vid Dan Broströms väg. I dag används huvudbyggnaden och chaufförsbostaden som bostadshus med totalt tre lägenheter. Den yta som är bebyggd innehåller äldre byggnader som har klassats som kulturhistoriskt värdefulla. Även trädgården har kulturhistoriska värden.

Syftet med detaljplanen är dels att bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer, dels att pröva möjligheten för en varsam utveckling av fastigheten med möjlighet för flera bostadslägenheter.

Det här ska planläggas

Bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, möjlighet att indela befintlig byggnad till flera bostadslägenheter, bevarande av trädgårdsmiljön.

Dokument

Tidplan

  • Samråd, kvartal fyra 2021
  • Granskning, kvartal två 2022
  • Antagande, kvartal tre 2022