Bostäder i Särö

Genom detaljplan för Särö 1:504 ser vi över möjligheterna för fler bostäder i Särö genom indelning av redan befintliga byggnader till flera bostadslägenheter.

Planområde för Särö 1.504

Kort fakta

Fastighet: Särö 1:504
Användning: bostäder
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Granskningen av förslag till ny detaljplan för för bostäder inom Särö 1:504 har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och vi kommer att hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Beskrivning

Planområdet ligger på Särö vid Dan Broströms väg. I dag används huvudbyggnaden och chaufförsbostaden som bostadshus med totalt tre lägenheter. Den yta som är bebyggd innehåller äldre byggnader som har klassats som kulturhistoriskt värdefulla. Även trädgården har kulturhistoriska värden.

Syftet med detaljplanen är dels att bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer, dels att pröva möjligheten för en varsam utveckling av fastigheten med möjlighet för flera bostadslägenheter.

Det här ska planläggas

Bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, möjlighet att indela befintlig byggnad till flera bostadslägenheter, bevarande av trädgårdsmiljön.

Dokument

 

Tidplan

  • Samråd, kvartal fyra 2021
  • Granskning, kvartal två 2022
  • Antagande, kvartal tre 2022