Stadsdelen Valand

Valand ligger mitt i staden och består av sju kvarter med både bostäder, kontor och lokaler. Området är en central del i stadsomvandlingen.

Illustration över nya byggnader i Valand

Kort fakta

Exploatör: Aranäs fastigheter
Användning: bostäder, verksamhetslokaler, stråk och mötesplatser
Område: centrala Kungsbacka stad

En levande stadsdel

Valand ska bli en levande stadsdel med nya bostäder, arbetsplatser och mötesplatser. Längs stråket kommer det att finnas butiker och andra verksamheter. Målsättningen är en stadsdel som är levande över dygnet, gångvänlig och attraktiv - inte minst för barn.

Det är Aranäs Fastigheter som utvecklar området.

Ett attraktivt huvudstråk

Ryggraden i stadsdelen Valand är huvudstråket som går i nord-sydlig riktning. Stråket ska vara gångvänligt, upplevelserikt och ge förutsättningar för möten. Längs stråket finns flera miniparker, ett par lekvänliga platser och vid Gula villan ett mindre torg.

Väster om ån

Stadsdelen Valand är den första av två etapper av stadsomvandlingsprojektet Väster om ån. Den andra etappen är kvarteret Ejdern som ligger söder om Valand in mot Kungsbacka torg.

Syftet är att skapa ett stråk som förbinder Kungsbacka innerstad med Kungsmässan. Valand ska fungera som en ny del av centrum som binder samman Kungsbacka torg och Kungsmässan. Delar av Ejdern blir tillfällig parkering under utbyggnaden av Valand.

Varlavägen

Varlavägen i väster byggs om i samband med projektet till fyra körfält med trädplanteringar och nya infarter till Valand. I korsningen mellan Varlavägen och Kungsgatan byggs en cirkulationsplats.