Markreserv för skola i Heberg

Markreserv för skola i Heberg, Vallda.

Kort fakta

Fastighet: Heberg 2:4
Användning: markreserv för framsida skola, förskola och idrottshall
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Detaljplanen vann laga kraft den 8 mars 2021.

Beskrivning

Planområdet är beläget i Vallda tätort och är cirka 35 000 kvadratmeter stort. Planområdet består idag till största delen av åkermark. Markägare inom planområdet är Kungsbacka kommun, Eksta Bostadsaktiebolag samt privata markägare.

Detaljplanen möjliggör en markreserv för en framtida skola, förskola och idrottshall när behov för dessa funktioner finns.

Arbetet med detaljplanen ska fullföljas för att slutföra pågående markförvärv av Heberg 2:4 med den privata fastighetsägaren där även mindre justeringar ska möjliggöras för befintliga bostäder i planområdets nordvästra del. När detaljplanen vinner laga kraft säkerställs även en markreserv för en framtida skola om behovet ändras i framtiden i Vallda.

Sammanfattning av planförslaget

Detaljplanen reglerar ny föreslagen bebyggelse genom att styra placeringen av nya byggnader samt genom att reglera högsta tillåtna höjd och storlek på nya byggnader.

Två större parkeringsytor, en i sydväst och en i nordost, föreslås för att uppfylla det kommande behovet av parkering för verksamma och besökare till området.

Mindre justeringar görs även av byggrätten för befintliga bostäder i planområdets nordvästra del.

Dokument

Handlingar och utredningar