Detaljplan, verksamhetsområde i Hede

Detaljplan för att kunna använda del av området till att skapa en väg.

Illustration av Skårbyskolan

Kort fakta

Fastighet: Hede 3:19
Användning: industri och kontor
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Byggnadsnämnden antog detaljplan för industri och kontor inom fastighet Hede 3:19 den 14 december 2023. Detaljplanen vann laga kraft den 15 januari 2024.

Beskrivning

Byggnadsnämndens arbetsutskott gav samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till ändring av detaljplan 24 oktober 2019.

Planområdet utgörs av fastigheten Hede 3:19 och omfattar cirka 160 kvadratmeter. Platsen består idag av asfalterad yta.

Det här ska planläggas

Planförslaget syftar till att ändra del av Hede 3:19 från allmän plats till kvartersmark för industri och kontor för att möjliggöra för körytor för industrifastigheten Hede 3:156.

Dokument

Laga krafthandlingar:

Tidplan

  • Samråd, andra kvartalet 2023
  • Granskning, tredje kvartalet 2023
  • Antagande, fjärde kvartalet 2023