Detaljplan, verksamhetsområde i Hede

Ändring av detaljplan för att kunna använda del av området till att skapa en väg.

Illustration av Skårbyskolan

Kort fakta

Fastighet: Hede 3:19
Användning: industri och kontor
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Samrådet/Granskningen av förslag till ny detaljplan för industri och kontor inom fastighet Hede 3:19 i Kungsbacka har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och vi kommer att hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Läs mer om hur planprocessen går till: Planprocessen

Beskrivning

Byggnadsnämndens arbetsutskott gav samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till ändring av detaljplan 24 oktober 2019.

Planområdet utgörs av fastigheten Hede 3:19 och omfattar cirka 160 kvadratmeter. Platsen består idag av asfalterad yta.

Det här ska planläggas

Planförslaget syftar till att ändra del av Hede 3:19 från allmän plats till kvartersmark för industri och kontor för att möjliggöra för körytor för industrifastigheten Hede 3:156.

Dokument

Granskningshandlingar:

Tidplan

  • Samråd, andra kvartalet 2023
  • Granskning, tredje kvartalet 2023
  • Antagande, fjärde kvartalet 2023