Vatten- och avloppsutbyggnad i Lunden

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till cirka 20 fastigheter i området Lunden.

Kort fakta

Projektnummer: 302
Detta planerar vi: vatten och avlopp
Område: Lunden

Utredning om vatten- och avloppsutbyggnad

Området Lunden finns med i Kungsbacka kommuns VA-utbyggnadsplan. Fastigheter i området är planerade att anslutas till kommunala vattentjänster i enlighet med de långsiktiga behov som finns för respektive fastighet. En utredning av behov av allmänna (kommunala) vattentjänster kommer att utvisa vilka fastigheter som ska ingå i kommunalt verksamhetsområde för VA (vatten och avlopp) och vilka vattentjänster de ska erbjudas.

De vattentjänster som finns är kombinationer av: dricksvatten, spillvatten (köks- och toalettavlopp), dagvatten fastighet och dagvatten gata. Dagvatten innebär avrinning från nederbörd.

Vatten- och avloppsföreningar (VA-föreningar)

I området finns en vatten- och avloppsförening som sedan tidigare har en avtalsanslutning till kommunalt vatten och avlopp. Vi kommer att samråda med VA-föreningen och avtalsanslutna om möjligheten till att avtalsanslutningarna antingen finns kvar som nu eller att kommunen tar över ägande och ansvar för ledningsnät. Om ledningsnätet blir kommunalt, ansluter varje fastighets egna ledningar direkt till det kommunala ledningsnätet strax utanför tomtgränsen.

Tidplan

  • Förstudie pågår och vi beräknar att vi är klar 2025
  • Detaljprojektering: påbörjar vi under 2025
  • Byggstart beräknar vi bli under 2026
  • Anslutning kan antas bli möjlig 1–3 år efter byggstart

Observera att tiderna är preliminära och tidplanen kan komma att ändras. Ändringar kan bero på att planeringen, utredningarna eller samråd med avtalsanslutna fastigheter inte hinner bli klara i tid.

Fördjupning om projektet

Syftet med vatten- och avloppsutbyggnad

1 januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) (LAV) i kraft. Lagen syftar bland annat till att säkerställa att vatten- och avloppsförsörjning ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Om det anses finnas ett behov har kommunen ansvar för att inrätta verksamhetsområde enligt 6 § LAV. Vid bedömningen av behovet ska särskild hänsyn tas till förutsättningarna att tillgodose behovet av en vattentjänst genom en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.

Med avlopp avses, förutom spillvatten, även bortledande av dag- och dräneringsvatten från ett område med samlad bebyggelse. Kommunen har en skyldighet att försörja ett område med kommunalt dagvatten när området klassas som samlad bebyggelse, har ett behov i ett större sammanhang och den nuvarande hanteringen av dagvattnet kan innebära en risk för människors hälsa eller miljön.

Inför och efter vatten- och avloppsutbyggnaden

Om du bor i ett område för en VA-förening kommer vi att kontakta dig när det behövs samråd inför en VA-utbyggnad. Vi kommer även att kontakta dig som bor i övriga delar av verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Efter färdig VA-utbyggnad i ett delområde meddelas en förbindelsepunkt för varje fastighet inom verksamhetsområdet och därefter faktureras vatten- och avloppstaxans anläggningsavgifter till fastighetsägaren.

Om du har en fastighet utanför verksamhetsområdet är du efter utbyggnaden välkommen att ansöka om en avtalsanslutning till kommunalt vatten och spillvatten. Vid avtalsanslutning ansvarar fastighetsägaren själv för att bygga ledningar fram till anvisad förbindelsepunkt i det kommunala ledningsnätet.

Platsbesök

Vi var på platsbesök i området i september 2023. Platsbesök innebär att representanter från konsultföretaget Sweco och Kungsbacka kommun gemensamt besöker området i syfte att identifiera geografiska förutsättningar som kan vara avgörande för framtida vatten- och avloppsutbyggnad.

Kartbild över området.

Rosa markering i området Lunden, en bit längs Tennvägen, Rydetvägen och Kapten Westerbergs väg, visar en ungefärlig markering över vilka fastigheter som kommer att ingå vid vatten- och avloppsutbyggnaden. Det är ännu inte bestämt vilka fastigheter som kommer att ingå och erbjudas anslutning. Blå och röd markering visar det som idag är verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten.

Frågor om projektet

Vi besvarar fastighetsspecifika frågor via mejl. Kom ihåg att lämna mejladress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, adress och områdets namn tillsammans med din fråga.