Verksamhetslokaler i norra Hede industriområde

Genom en ny detaljplan utreder vi möjligheten till industriverksamheter och kontor samt besöks- och idrottsändamål inom fastigheten Hede 3:12 i norra Hede Industriområde.

Planområde för Hede 3.12

Kort fakta

Fastighet: Hede 3:12
Användning: industriverksamheter, kontor och besöks- och idrottsändamål
Exploatör: Castellum

Aktuellt

Samrådet av förslag till ny detaljplan för verksamheter med mera inom fastighet Hede 3:12 med flera i Kungsbacka har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och vi kommer att hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Läs mer om hur planprocessen går till: Planprocessen

Beskrivning

Inom fastigheten ligger idag ÖoB, Hede Padel samt byggnader med industri- och kontorslokaler. Uppdraget innebär att fastigheten anpassar användningen till områdets nuvarande karaktär som verksamhetsområde med utökningen att även tillåta besöksanläggning så som idrottsanläggning inom fastigheten.

Genom en ny detaljplan utreder vi möjligheten till industriverksamheter, kontor och besöks- och idrottsändamål inom fastigheten Hede 3:12 i norra Hede Industriområde. Detaljplanen genomförs som en exploatörsdriven planprocess där Castellum är exploatör och driver planarbetet tillsammans med kommunen.

Exploatörsdriven planprocess

Exploatör

Castellum

Dokument

Samrådshandlingar:

Tidplan

  • Samråd, kvartal tre 2023
  • Granskning, kvartal fyra 2023
  • Antagande, kvartal två 2024
  • Laga kraft, kvartal två 2024

Kontakt Castellum


Klara Simonsson
klara.simonsson@castellum.se