Exploatörsdriven planprocess

I Kungsbacka kommun arbetar vi med exploatörsdriven planprocess som ett komplement till det ordinarie planarbetet.

Sedan 2018 arbetar Kungsbacka kommun med exploatörsdriven planprocess. Exploatörsdriven planprocess innebär att det är exploatören som driver processen men precis som vanligt samarbetar kommunen och exploatören i planarbetet inför en byggnation.

Exploatören tar fram planhandlingar och olika utredningar som myndigheter kräver. Allt från att göra naturinventeringar till att låta undersöka om marken innehåller föroreningar och tål belastning av byggnader. Genom att överlämna stora delar av ansvaret och ekonomin för detaljplaner till exploatören får exploatören möjlighet att driva detaljplaneprocessen med vägledning av kommunen.

Fördelat ansvar

Exploatörerna ansvarar för tidplaner, beställningar av utredningar och möten. Kommunen ställer krav på att det är erfarna plankonsulter och mark- och exploateringskonsulter som exploatören tar hjälp av i arbetet med detaljplanen.

Kungsbacka kommun har fortfarande det formella myndighetsansvaret för en kvalitetssäker planprocess. Vi fattar politiska beslut och säkerställer att berörda invånare kan ta del av exploatörens handlingar.

Detaljplaner på gång

Hösten 2022 påbörjades en ny detaljplan med exploatörsdriven planprocess. Kommunen samarbetar med Castellum med att ta fram detaljplan för verksamheter i Hede industriområde.

Detaljplan för verksamhetslokaler, Kungsbacka

 • Fastighet: Hede 3:12
 • Exploatör: Castellum
 • Här planerar vi: verksamhetslokaler

Verksamhetslokaler inom Hede industriområde

Pilotprojektet

Kungsbacka kommun har genomfört ett pilotprojekt med exploatörsdriven planprocess som syftar till att ta fram och utvärdera tre detaljplaner drivna av tre olika exploatörer. Detaljplanerna prövar bostadsändamål och planområdena ligger utanför Kungsbacka stad. För varje detaljplan finns ett godkänt planprogram som ger inriktningar till planarbetet. Se nedan.

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en processbeskrivning för hur arbetet med exploatörsdriven planprocess bedrivs i Kungsbacka kommun. Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för en projektledare som är primär kontaktperson för exploatörerna under processen. Projektledaren ansvarar för kontakter med kommunens tjänstepersoner samt som bollplank till exploatörerna under planprocessen.

Testade genom tre detaljplaner

Pilotprojektet avslutades i juni 2022. Alla tre detaljplaner har vunnit lagakraft. Här kan du läsa mer om detaljplanen.

Detaljplan för bostäder i Vallersvik, Frillesås

 • Fastighet: Sintorp 4:26
 • Exploatör: Derome
 • Här planeras: 20 bostäder

Nytt bostadsområde i Vallersvik

Detaljplan för bostäder och förskola i Stockalid, Åsa

 • Fastighet: Stockalid 1:4 och 1:39
 • Exploatör: Eksta och Veidekke
 • Här planeras: drygt 80 bostäder, blandad upplåtelseform. Förskola

Bostäder och förskola i Stockalid

Detaljplan för bostäder i Hjälm

 • Fastighet: Hjälm 4:1, 4:2 och 4:3
 • Exploatör: Kobergs och Gåsevadholms Fideikommiss AB
 • Här planeras: 15 bostäder

Bostäder i Hjälm

Utvärdering

Detaljplanerna i pilotprojektet utvärderades flera gånger under projektets gång genom intervjuer med exploatören, konsulter och kommunens tjänstepersoner. En sammanställning av utvärderingen av pilotprojekt med exploatörsdriven planprocess hittar du här.

Dokument