Hur man får lov att använda och bygga på mark i ett område styrs ofta av en detaljplan. Här beskriver vi hur det går till att ta fram en detaljplan och planprogram.

Planbesked - det startar med en idé

Om du vill bygga något som kräver en ny eller ändringar i en detaljplan börjar du med att ansöka om planbesked. Det är kommunstyrelsen som beslutar om planbesked. Kommunen tar ut en avgift för att handlägga ett planbesked. Nästa steg är att vi tar fram ett planprogram eller en detaljplan. Vilket det blir beror på hur omfattande den nya planen är.

Så begär du planbesked.

Planprogram - är platsen lämplig?

För att underlätta planarbetet kan kommunen börja planarbetet med ett så kallat planprogram. Ett planprogram beskriver bland annat hur mycket som är lämpligt att bygga i ett område och hur trafiken ska komma till området. Ofta behövs planprogram när ett större område ska planläggas och samtidigt utreder vi platsens lämplighet med hänsyn till exempelvis miljö och geoteknik.

I programmet sätter vi upp utgångspunkter och mål för detaljplanen.

Samråd – du kan tycka till

I samrådet får du möjlighet att lämna synpunkter. När kommunen har tagit fram ett förslag på planprogram eller detaljplan får fastighetsägare, hyresgäster som berörs av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta kallas samråd. Samrådet är till för att samla information i ett tidigt skede av processen. Det är därför också vanligt att vi ordnar ett samrådsmöte för att berätta om förslaget. Om du har synpunkter på förslaget till ett planprogram eller detaljplan ska du lämna dem i skriftlig form.

Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

Planprogram godkänns – den får ett politiskt beslut

När samrådstiden har gått ut och eventuella revideringar har gjorts beslutar kommunstyrelsen att godkänna planprogrammet. När planprogrammet är godkänt ligger det till grund för kommande detaljplan. Ett planprogram kan inte överklagas.

Detaljplan – styr områdets utformning

Detaljplanen reglerar vad som är lämpligt att bygga på en plats, exempelvis bostäder, park eller skola. Detaljplanen kan även reglera höjd på byggnader, vägar och utformning.

När kommunstyrelsen har fattat beslut om att en plats är lämplig för ett visst ändamål får samhällsbyggnadskontoret i uppdrag av byggnadsnämnden att upprätta en detaljplan.

Samråd – du kan tycka till

I samrådet får du möjlighet att lämna synpunkter. När kommunen har tagit fram ett förslag på planprogram eller detaljplan får fastighetsägare, hyresgäster som berörs av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som har intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detta kallas samråd. Samrådet är till för att samla information i ett tidigt skede av processen. Det är därför också vanligt att vi ordnar ett samrådsmöte för att berätta om förslaget. Om du har synpunkter på förslaget till ett planprogram eller detaljplan ska du lämna dem i skriftlig form.

Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

Granskning – du kan tycka till igen

Efter eventuella ändringar ställs planförslaget ut för granskning. Under granskningen kan du se om dina synpunkter vid samrådet har blivit tillgodosedda, i en samrådsredogörelse på webben. Granskningen är ytterligare ett tillfälle för dig som är berörd av förslaget att lämna dina synpunkter.

Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

Detaljplanen antas – den får ett politiskt beslut

När granskningstiden har gått ut och eventuella revideringar har gjorts beslutar kommunfullmäktige eller byggnadsnämnden att anta detaljplanen. När detaljplanen är antagen ska kommunen meddela berörda och anslå beslutet på vår anslagstavla.

I samband med att en större detaljplan blir antagen, antas oftast ett exploateringsavtal där genomförandet av planen säkras.

Tre veckor efter det att en detaljplan antagits och beslutet satts upp på kommunens anslagstavla, vinner den laga kraft om den inte överklagats. Du kan bara överklaga detaljplanen om du lämnat synpunkter under antingen samrådet eller granskningen. Mark- och miljödomstolen utreder om du som överklagat har rätt att göra det samt om planen uppfyller kriterierna för att bli godkänd.

Om du har lämnat en synpunkt som inte har blivit tillgodosedd i detaljplanen skickar vi en överklagandehänvisning till dig. I den talar vi om hur du, om du vill, gör ett överklagande.