Så begär du planbesked

Du som vill bygga något som kräver en ny detaljplan, ändringar av den befintliga detaljplanen eller upphävande av en plan kan begära planbesked. Genom planbesked får du svar på om kommunen har för avsikt att påbörja ett planarbete eller inte.

Vad är ett planbesked?

Ett planbesked och en ändring av detaljplanen behövs alltid när en markägare eller exploatör vill bygga nya bostäder, verksamheter eller genomföra en ändring som strider mot den aktuella detaljplanen. I ett planbesked meddelar kommunen om det finns avsikter att inleda en planprocess för att göra det möjligt för den åtgärd som begäran gäller. Kommunens ställningstagande baseras på bland annat översiktsplan, det allmänna intresset och behov.

Planbeskedet blir i så fall det första steget av tre.

Steg 1 - Planbesked

 • Förfrågan
 • Bedömning

Steg 2 - Planprocess

 • Planstart
 • Planering
 • Antagande
 • Färdig plan
 • Laga kraft

Steg 3 - Genomförande

 • Bygglov

Detta tar vi hänsyn till i vår bedömning

När vi bedömer en begäran tar vi hänsyn till både allmänna och enskilda intressen. Vi bedömer hur den stämmer med kommunens övergripande strategier och målsättningar. Det kan till exempel handla om:

 • Översiktsplan
 • Fördjupad översiktsplan
 • Kommunens mål för bostadsbyggande
 • Riksintressen, strandskydd och bullerkrav

Att begära planbesked

När du begär planbesked behöver du beskriva den önskade åtgärden tydligt både i text och genom en skiss på en karta. Samtliga markägare inom det område som förslaget gäller måste ge sitt godkännande för att vi ska kunna behandla din begäran. Om vi behöver ytterligare material för att kunna bedöma begäran hör vi av oss till dig. När vi har fått in en komplett ansökan kan det ta upp till fyra månader innan du får ett planbesked.

Använd gärna kommunens e-tjänst för att ansöka om planbesked. E-tjänsten är utformad för att hjälpa dig att göra en komplett begäran vilket underlättar för en snabbare hantering.

Vem beslutar?

Det är kommunstyrelsen som beslutar om planbesked. Inför beslut utreder vi din ansökan i vår planbeskedsgrupp som består av tjänstepersoner med bred kunskap inom samhällsplanering. Gruppen lämnar sedan ett beslutsförslag till politikerna i kommunstyrelsen som har sista ordet. Politikerna har inför beslutet tillgång till både ansökan om planbesked och en tjänsteskrivelse med beslutsförslag.

Går beslutet att överklaga?

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte kan överklagas. Ur ett långsiktigt perspektiv är beslutet inte ett slutligt ställningstagande från kommunens sida. Det kan bland annat ändras i samband med att översiktsplanen för Kungsbacka ses över.

Kostnad för planbesked

Kommunen tar ut en avgift för alla beslut om planbesked, oberoende av vad som meddelas i beslutet. Vi tar ut samma avgift även om beskedet är att vi inte kommer att inleda en planprocess.

Taxa för Kungsbacka kommuns plan- och byggverksamhet Pdf, 336.9 kB.

Avgift för 2024

Planbesked kostar 26 700 kronor.

När vi inleder en planprocess

Det kan dröja innan arbetet med planprocessen startar, från det att du fått planbeskedet. Hur lång tid det tar för en planprocess att starta beror på många saker. Vi prioriterar vad som ska planeras och byggas först och vi behöver ta hänsyn till flera olika aspekter. Exempelvis kommer projekt som är viktiga för den hållbara samhällsutvecklingen prioriteras. Vi behöver anpassa så att planering för nya bostäder hänger ihop med planering av till exempel skolor och annan kommunal service.

Under planeringsprocessen kan omständigheter komma fram som innebär att vi inte kan gå vidare med planeringen så som det var tänkt. Även om vi meddelar att kommunen har för avsikt att inleda en planeringsprocess är det inte en garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas av kommunen. När vi startar planarbetet kan processen ta cirka två år.

Planprocessen

Kostnad för detaljplan

Vi tar ut en avgift som ska täcka kostnaderna för att upprätta en ny detaljplan. Kostnaden beror på planens omfattning. Innan vi påbörjar planprocessen tecknar vi ett plankostnadsavtal med dig som planerar att bygga. Vi påbörjar inget arbete och tar inte heller ut några kostnader före ett plankostnadsavtal är undertecknat. Det är alltså möjligt att ångra sig och inte fortsätta med planprocessen före avtalet är tecknat.