Lämna synpunkter på detaljplan eller planprogram

Du har möjlighet att påverka kommunens planering genom att tycka till när en ny plan tas fram. Under planprocessen har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget vid vissa tillfällen.

När vi tar fram ett planprogram eller en detaljplan gör vi det enligt en väl definierad process med syfte att säkra insyn för berörda, få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att informera om förslaget. Du kan vanligtvis lämna synpunkter på ett planärende två gånger under planeringsprocessen.

Under följande steg kan du lämna synpunkter:

  1. samråd
  2. granskning

Samråd - du kan tycka till

Första steget där du kan lämna synpunkter om förslag till detaljplan eller planprogram är under samrådet. Förslaget finns att titta på på vår webb och i stadshusets entré. Vi informerar om samråd på vår webbsida under aktuella projekt.

Vanligtvis håller vi ett informationsmöte under samrådstiden dit vi kallar berörda sakägare och ibland hyresgäster och företagare i området. För detaljplaner av mindre karaktär skickar vi ut handlingarna till sakägarna men vi har inget samrådsmöte.

Granskning - du kan tycka till igen

Efter samrådet sammanställer vi de synpunkter som kommit in och vi gör eventuella justeringar i förslaget. Sedan öppnar vi upp för granskning vilket är det andra tillfället att tycka till. Du som har lämnat synpunkter under samrådet kan även lämna synpunkter under granskningen.

Vid så kallat begränsat förfarande har vi ingen granskning eftersom förslaget har blivit godkänt under samrådet av samtliga berörda. För planprogram genomför vi endast samråd och ingen granskning.

Vi skickar ut förslaget

Vid samråd och granskning skickar vi förslaget till:

  • Berörda sakägare
  • Länsstyrelsen
  • Lantmäteriet
  • Berörda remissinstanser
  • Berörda förvaltningar inom kommunen

Synpunkterna använder vi som underlag

Synpunkter som kommer in under samråd respektive granskning använder vi som underlag för de politiska besluten om ändringar och om hur det fortsatta arbetet ska bedrivas.

Lämna skriftliga synpunkter

Om du vill lämna synpunkter på ett förslag till planprogram eller detaljplan måste du göra det skriftligen under samråds- eller granskningstiden. Du kan tycka till och lämna din synpunkt på varje planprogram och på detaljplanen.

Du kan använda vår e-tjänst, mejla eller posta din synpunkt till oss.

Vi diarieför de synpunkter som kommer in och använder dem i det fortsatta planarbetet.

Du kan förlora rätten att överklaga en detaljplan om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning. Ett planprogram kan inte överprövas.

Överklaga en detaljplan

För att överklaga beslutet gör du en skrivelse som är adresserad till mark- och miljödomstolen i Vänersborg, men skickar den till Kungsbacka kommun. Kommunen måste ha ditt överklagande senast tre veckor efter det att beslutet anslagits. Vi skicka överklagande som har kommit in i rätt tid vidare till mark- och miljödomstolen.

I skrivelsen ska du ange vilket beslut du överklagar, beslutets diarienummer, vilken fastighet det gäller och vad du vill klaga på. Skicka med handlingar som stödjer varför du tycker att beslutet ska ändras. Uppge din adress och ditt telefonnummer. Glöm inte att skriva under överklagandet och skriv gärna namnförtydligande. Om du använder dig av ett ombud måste du skicka med en fullmakt.

Adressera till:

Vänersborgs tingsrätt
Mark- och miljödomstolen
Box 1070
462 28 Vänersborg

och skicka sedan till oss:

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka

Överklagande till högre instans

Om du är missnöjd med mark- och miljödomstolens beslut kan du överklaga till Mark- och miljööverdomstolen, men då krävs ett prövningstillstånd. Med det menas att ärendet ska vara av ett allmänt intresse för att rätten ska ta upp det för prövning.