Översiktsplan - vårt framtida Kungsbacka

Flygbild över Kungsbacka stad ut mot Kungsbackafjorden

En översiktsplan är vägledande i hur kommunen vill använda mark och vatten. Här kan du ta del av Kungsbacka kommuns digitala översiktsplanen samt läsa en sammanfattning av dess innehåll.

Vår översiktsplan vann laga kraft 26 januari 2022. Översiktsplanen är digital och beskrivs med kartor och tillhörande texter. Översiktsplanen fungerar bäst i webbläsaren Chrome.

Digital översiktsplan

Den digitala lösningen gör att översiktsplanen är enklare att uppdatera löpande. Arbetet med att hålla översiktsplanen aktuell kommer vi att kunna göra mer regelbundet än tidigare.

När man öppnar översiktsplanen kommer man först till en informationsruta där man kan ta del av filmer som beskriver hur man använder översiktsplanen och de olika kartfunktionerna i den. Varje kartfunktion har tillhörande textstycke som förklarar vad kartan visar.

Översiktsplanens delar

Översiktsplanen bygger på strategi 2040 som visar de viktigaste intentionerna. Användningskapitlet visar mer detaljerat hur vi når målen genom riktlinjer och användningskarta, som visar hur mark och vatten kan användas, utvecklas och bevaras. De områden vi vill värna om och ska ta hänsyn till då vi planerar vårt samhälle beskrivs med kartor och riktlinjer i kapitlet om värden- och hänsyn.

  1. Strategi 2040 – visar den långsiktiga övergripande viljan
  2. Riksintressen samt andra värden och hänsyn – visar de områden vi vill värna om och ta hänsyn till
  3. Användning av mark och vatten – visar hur viljan ska kunna bli verklighet
  4. Miljökonsekvensbeskrivning med hållbarhetsbedömning - bedömer konsekvenserna av planen

1. Strategi

Kommunen har som vision att vara en kommun som är attraktiv att bo, verka och vistas i. Utifrån det har vi i vår översiktsplan tagit fram en strategi för hur vi vill uppnå det.

När vi planerar samhället och bygger nytt ska det göras på långsiktigt, smart och hållbart sätt. Ny byggnation ska till största del ligga i anslutning till kollektivtrafik och kommunal service. Vi vill också förstärka kollektivtrafik där många bor och arbetar. För att växa smart behöver vi fokusera nybyggnation till stationsorterna Kungsbacka stad, Anneberg och Åsa. På så sätt stärker vi möjligheten att samnyttja lokaler, ytor och trafikstråk mer effektivt än om vi sprider ut ny bebyggelse. När vi samlar och koncentrerar ny bebyggelse till några få utvalda orter kan vi bättre värna om och utveckla värdefulla naturområden som kusten, Lygnern, Sandsjöbacka och Tjolöholm.

Mer än hälften av alla nya bostäder ska byggas i Kungsbacka stad. Vi ska utveckla staden för att stärka kommunen som helhet. Vi vill ha en stad med större utbud, fler arbetstillfällen och plats för fler som bor där.

Vi ska vara väl rustade för klimatförändringar. När vi planerar utveckling behöver vi ta extra hänsyn vid utsatta områden med översvämningsrisk så som vid kusten och Kungsbackaån.

Vår strategi visar hur vi ser på utvecklingen i kommunen de kommande åren för mark och vattenanvändningen. I förslaget siktar vi mot 2040, men för att förstå konsekvenserna och utvecklingsresonemanget ännu bättre har vi även gjort en utblick mot 2060. Detta för att vi lättare ska kunna se var det är lämpligt att utveckla och bevara för framtida generationer.

2. Riksintressen samt andra värden och hänsyn

När vi planerar vårt samhälle måste vi ta hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt flera värden vi vill värna. Det gäller bland annat att ta hänsyn till klimatförändringar eller värna våra naturresurser, som dricksvatten och jordbruksmark. Många av de hänsynstaganden vi behöver ta regleras i plan- och bygglagen och miljöbalken.

Vi ska arbeta aktivt med att anpassa samhället till klimatförändringar som bland annat kan leda till översvämningar och värmeböljor. Vi ska också aktivt bidra till minskad miljöpåverkan genom hållbara och smarta samhällen.

3. Användning av mark och vatten

Grunddragen för hur vi tänker använda mark- och vattenområden ska framgå av översiktsplanen. Utvecklingen i kommunen ska främja en struktur som fungerar väl för invånare, samtidigt som den är resurssnål både vad det gäller ekonomi och hur vi hanterar vår natur. Hela kommunen delas in i områden baserat på planerad markanvändning.

Bebyggelse

Mer än hälften av våra nya bostäder ska byggas i Kungsbacka stad. Genom att vi stärker Kungsbacka stad och gör den mer attraktiv med ett större utbud skapar vi bättre förutsättningar för näringslivet och för nya företagare som vill etablera sig här. Vi ska också fokusera på våra stationsorter Anneberg och Åsa.

I utvecklingsorterna kommer större delen av kommunens befolkningstillväxt att ske och därför behöver service byggas ut här. Detta för att bygga hållbara och smarta samhällen där vi har god tillgång till kollektivtrafik och ett gott vardagsliv. Det är viktigt att utvecklingsorterna byggs upp med ett centrum som kan ge service till ett större omland.

Landsbygden ska fortsätta vara starkt förknippad med jord- och skogsbruk. Lands- och kustbygden ger också möjlighet till fina besöksmål och turism. Näringslivet bidrar till en levande landsbygd samt utveckling av kustcentra, i form av jord- och skogsbruk och turistnäringar.

På landsbygden kan avstånden vara längre och befolkningsunderlaget räcker inte till för att erbjuda invånarna offentlig eller kommersiell service. Inom kustbygden och de västra delarna av landsbygden är efterfrågan på mark så stor att vi behöver vara restriktiva till ny bostadsbebyggelse.

Natur och friluftsliv

För att grön infrastruktur ska kunna bibehålla sitt värde i framtiden arbetar kommunen med att identifiera och värna sammanhängande naturområden där växter och djur kan leva, föröka sig och spridas vidare.

Kommunen ska verka för att tätortsnära grönområdena blir mer tillgängliga samt skapa inbjudande och trygga allmänna platser, parker och naturområden.

Trafik

Den enskilt viktigaste faktorn för Kungsbackas utveckling över tid är tillgången till god infrastruktur och kollektivtrafik.

I Kungsbacka kommun ska det vara lätt att ta sig mellan olika platser. Det innebär att vi ska ha bra gång- och cykelvägar, god tillgång till kollektivtrafik och bra förutsättningar för transporter i och till våra utvecklingsorter.

För att kunna utnyttja infrastruktur och kollektivtrafik optimalt är det viktigt att lägga ny bebyggelse på rätt ställen. Genom att fokusera extra på våra stationsorter ökar vi möjligheten för framtida boende att resa snabbt och hållbart i regionen.

4. Miljökonsekvensbeskrivning med hållbarhetsbedömning

Målet med vår översiktsplan Vårt framtida Kungsbacka är att skapa en långsiktig och hållbar planering av kommunens mark- och vattenanvändning. En översiktsplan medför oftast en risk för en så kallad betydande miljöpåverkan eftersom den beskriver hur samhället ska utvecklas under lång tid framöver. Därför är det viktigt att kunna visa en bedömning av översiktsplanens konsekvenser för miljön.

Förslaget till ny översiktsplan fokuserar på att utveckla bebyggelsen i kommunens stationsorter och övriga utvecklingsorter. Strategierna i planförslaget medför många positiva och några negativa konsekvenser, men i jämförelsen med andra alternativ bedöms det skapa de bästa förutsättningarna för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

Ökat behov av bostäder och service

År 2050 kan vi bli 130 000 invånare i Kungsbacka kommun. Fler invånare betyder att vi får behov av fler bostäder och arbetsplatser, vägar, utökad kollektivtrafik och allmän service. Befolkningsökningen ger också ett större underlag som stimulerar näringslivet. Vi behöver också tänka på att bevara våra naturvärden och rekreationsområden i Kungsbacka.

Omvärlden påverkar

Kungsbacka tillhör Region Halland samtidigt som vi är en del av Göteborgsregionen. Vi tar hänsyn till regionerna och våra grannkommuner i vår långsiktiga planering. En viktig faktor för Kungsbackas utveckling över tid är tillgång till god infrastruktur och kollektivtrafik. Kungsbacka har en starkt tillväxt och attraktivitet, så nu gäller det att värna och utveckla kommunen med omsorg.

Dokument