Flygbild över Kungsbacka torg med kyrkan mitt i bilden

Nu har vi startat arbetet med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad. Den ska vara vägledande i hur vi ska använda våra mark- och vattentillgångar i staden fram till 2050.

Enligt befolkningsprognosen väntas vi bli över 100 000 som bor i Kungsbacka kommun 2035 och runt 130 000 år 2050. Staden ska vara den del som ökar mest då över hälften av kommunens befolkningsökning är planerat att ske här.

Avgränsning för planen

I översiktsplanen Vårt framtida Kungsbacka anges avgränsning för utredningsområdet för den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad.

Område för fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad

En stad som växer hållbart

Allt vi planerar för ska leda till att Kungsbacka stad är en hållbar stad, både ekonomisk och socialt men även för miljön. Staden är en plats som är full med liv under dygnets alla timmar och många vill komma och besöka staden. I Kungsbacka trivs och utvecklas entreprenörer och andra företagsamma människor. Här mår unga bra så väl psykiskt som fysiskt. Det är en grön och vattennära stad med många olika platser att mötas och vara på. Staden ska kännetecknas av ett medskapande samhälle där vi alla är med och bidrar till helheten.

Vägen till en livfull stad

För att nå en livfull och välmående stad behöver vi planera långsiktigt och tillsammans arbeta för att skapa de rätta förutsättningarna. Dels handlar det om att planera hur vi vill ta tillvara de mark och vattentillgångarna vi har, dels handlar det om vilken samhällsservice som vi behöver förstärka med när vi växer. Men det handlar till lika stor del om hur vi planerar för att fylla staden med näringsliv, kultur och idrott samt nya bostäder för olika behov.

För att skapa den välmående staden behöver kommunen se över hur resor och transporter kan ske inom samt till och från staden på ett hållbart sätt. Detta studerar vi samtidigt som vi arbetar med att ta fram en fördjupad översiktsplan.

Tidplan

Tabellen visar vad som planeras att göra under vilket år.

År

Arbetsfas

2021

Arbetsfas med bland annat dialog med företag, kulturliv och föreningar

2022

Samrådsförslag formas. Politiskt beslut som samråd

2023

Samråd – vi öppnar upp för synpunkter på förslaget

2024

Granskning – justerat förslag visas upp

2025

Laga kraft – bli giltig

Fler sidor