Nu kan du tycka till!

Samråd pågår mellan 7 mars och 7 juni 2024

Nu finns ett första utkast på förslag till ny fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad. Den ska vara vägledande i hur vi ska använda våra mark- och vattentillgångar i staden fram till 2050. Fram till 7 juni 2024 kan du vara med och tycka till om förslaget.

Flygbild över Kungsbacka torg med kyrkan mitt i bilden

Titta på förslaget

Öppna den fördjupade översiktsplanen via länken nedan. Planen är i form av en digital karta där du både kan läsa text och klicka dig fram i olika kartlager.

Kartan fungerar bäst i webbläsare Chrome och Edge.

Tyck till om förslaget

Mellan 7 mars och 7 juni 2024 är förslaget ute på samråd. Vi ser helst att du lämna dina synpunkter via vår e-tjänst. Har du inte möjlighet till det kan du skicka in dina synpunkter. Adressuppgifter finns längre ned på sidan.

Tyck till via e-tjänst Länk till annan webbplats.

Har du behov av att läsa förslaget som en pdf så finns det under rubriken Dokument här på sidan

Område för planen

Staden ska vara den del av kommunen som ökar sin befolkning mest. Över hälften av kommunens befolkningsökning är planerat att ske här. Vi tar höjd för en fördubbling av stadens befolkning fram till 2050, vilket innebär cirka 50 000 invånare.

I översiktsplanen för kommunen anges avgränsning för utredningsområdet för den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad. Kartan nedan visar avgränsningen.

Område för fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad

Området för den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad är markerat i kartan.

En stad som växer hållbart

Allt vi planerar för ska leda till att Kungsbacka stad är en hållbar stad, både ekonomisk och socialt men även för miljön. Staden är en plats som är full med liv under dygnets alla timmar och många vill komma och besöka staden. I Kungsbacka trivs och utvecklas entreprenörer och andra företagsamma människor. Här mår unga bra så väl psykiskt som fysiskt. Det är en grön och vattennära stad med många olika platser att mötas och vara på. Staden ska kännetecknas av ett medskapande samhälle där vi alla är med och bidrar till helheten.

Vägen till en livfull stad

För att nå en livfull och välmående stad behöver vi planera långsiktigt och tillsammans arbeta för att skapa de rätta förutsättningarna. Dels handlar det om att planera hur vi vill ta tillvara de mark och vattentillgångarna vi har, dels handlar det om vilken samhällsservice som vi behöver förstärka med när vi växer. Men det handlar till lika stor del om hur vi planerar för att fylla staden med näringsliv, kultur och idrott samt nya bostäder för olika behov.

För att skapa den välmående staden behöver kommunen se över hur resor och transporter kan ske inom samt till och från staden på ett hållbart sätt. Detta studerar vi samtidigt som vi arbetar med att ta fram en fördjupad översiktsplan.

Dialoger om stadens framtid

I den första fasen av projektet har vi haft dialoger och workshops tillsammans med några av våra prioriterade målgrupper. Vi har haft dialog med förskolebarn och med ungdomar. Vi har haft workshops med företag och med föreningar inom både kultur och idrott där vi har diskuterat värden och utmaningar, rörelser i staden och hur vi bäst kan hantera gods.

Under våren 2023 hade vi en digital enkät som riktade sig till invånare och besökare. Enkäten var i form av en kartfunktion där man kunde markera platser man tycker om och platser som man tycker behöver utvecklas.

I vår kartportal kan du se resultatet från enkäten: Invånardialog - kartenkät våren 2023 (kungsbacka.se) Länk till annan webbplats.

Du kan även läsa en mer djupgående analys av resultaten i kartenkäten i Social konsekvensanalys steg 2, som ligger som underlag bland dokumenten.

Parallellt med dessa dialoger och workshops har berörda politiker fått formulera målsättningar. Gemensamt för de workshops vi genomfört är att de pekat på vikten av ökad tillgänglighet till både ån och havet, att värna och utveckla stadens grönska och rekreation, att utveckla servicepunkter i staden delar samt att utveckla en gångvänlig stadskärna. Det har också varit tydligt att vår stora tillgång järnvägen behöver bryggas över eller under på fler ställen.

Resultat från dialogerna redovisas i dokumenten nedan.

Tidplan

Tabellen visar vad som planeras att göra under vilket år.

År

Arbetsfas

2021

Arbetsfas med bland annat dialog med företag, kulturliv och föreningar

2023

Dialog med invånare

2023

Samrådsförslag formas. Politiskt beslut om samråd

2024

Samråd – vi öppnar upp för synpunkter på förslaget

2025

Granskning – justerat förslag visas upp

2026

Laga kraft – bli giltig

Dokument

Handlingar och utredningar

Sammanställning i pdf

Dialoger och worskshops

Kulturmiljöprogram

Naturvärden och ekosystemstjänster

Riktlinjer ur förslaget

Social konsekvensanalys

Trafikutredningar

Trafik - Trafikverkets åtgärdsvalsstudier

Underlag till utmaningar

Översvämningsrisk

Adress

samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka