Kungsbacka har riktlinjer för hur vindkraftsverk får byggas i kommunen. Riktlinjerna är ett tillägg till översiktsplanen.

Förutsättningar för vindkraft

Goda vindförutsättningar är givetvis en av de fysiska förutsättningar som krävs för att etablera vindkraft. I Kungsbacka kommun blåser det generellt sett bra. En annan förutsättning för vindkraft är att kraftverken inte ska störa landskapsbilden.

Skyddszoner

Ett antal faktorer begränsar möjligheten att utveckla vindkraft i kommunen. De är bland andra

  • avstånd på 500 meter till närmaste bostad
  • avstånd på 1 000 meter till närmaste samlade bebyggelse
  • värdefulla områden för rekreation samt natur- och kulturvård
  • skyddszon runt Onsala rymdobservatorium på 15 kilometer
  • hela havsområdet är olämpligt för vindkraft

Lämpligt område för vindkraft

I översiktsplanen för vindkraft rekommenderas områden i sydöstra delar av kommunen.

Dokument