Bostäder i Vallersvik

Detaljplan för nytt bostadsområde i Frillesås.

Planområde för Sintorp 4.26 i Vallersvik, Frillesås.

Kort fakta

Fastighet: Sintorp 4:26
Användning: bostäder
Exploatör: Derome Hus AB

Aktuellt

Detaljplanen vann laga kraft 2 juli 2020. Byggnation pågår av fastighetsägare Derome.

Beskrivning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av 20 bostäder inom fastigheten.

Planarbete inleddes med tidigare fastighetsägare men pausades på grund av ägarbyte. Derome har köpt fastigheten.

Det här skulle planläggas

Nytt bostadsområde inom fastigheten Sintorp 4:26 i Frillesås med tillägget att kommunen inte har krav på bevarande av kyrkobyggnaden samt att området maximalt ska omfatta 20 bostäder.

Dokument