Bullerskydd i Tölö

Kungsbacka kommun planerar att bygga ett bullerskydd vid en del av Söderåleden och Hällingsjövägen.

Kartbild som visar var bullerskyddet ska stå i Tölö.

Kort fakta

Adress: Söderåleden och Tölö Ängar
Detta planerar vi: bullerskydd
Typ av projekt: åtgärda bullernivåer från trafik på delar av Söderåleden samt Hällingsjövägen

Aktuellt

För tillfället förbereder vi arbetet för kommande bullerskydd längs med Hällingsjövägen genom att flytta på befintliga fjärrvärmeledningar i området. Efter sommaren kommer vi att fortsätta detta arbete längs med Smidesvägen. På sträckan mellan rondellen vid Aroniavägen fram till rondellen vid Tölö Tvärled har vi även genomfört en permanent sänkning av hastigheten till 40 km/h.

Vi har lämnat in bygglovsansökan för båda delsträckorna och ett grannhörande har varit ute på remiss. Vår förhoppning är att få beviljade bygglov för båda sträckorna innan midsommar och att byggloven ska vinna laga kraft i juli så vi kan påbörja arbetet.

Projektering

Projekteringen är uppdelad i två skeden. I det första skedet tog en konsult fram ett skissförslag med en kostnadsuppskattning, samt underlag till bygglovsansökan. I detta skede höll vi även samråd med berörda.

När beslut om utformning och kostnad är taget och bygglov erhållits påbörjas skede två. Här görs detaljprojektering och handlingar för upphandling av entreprenör tas fram.

Tidplan

  • Projektering: hösten 2021
  • Bygglov: vintern 2021–2022
  • Detaljprojektering: våren 2022
  • Upphandling: våren 2022
  • Byggnation: sommar–höst 2022

Tidplanen förutsätter att bygglov och upphandling inte överklagas.

Bakgrund

I januari 2021 fick förvaltningen för Teknik ett föreläggande från Miljö & Hälsoskydd om att åtgärda bullernivåer från trafik på delar av Söderåleden samt Tölö Ängar.

Föreläggandet för Tölö Ängar vann laga kraft 9 februari 2021, föreläggandet för del av Söderåleden vann laga kraft 27 april 2021. De två projekten drivs som ett projekt och startades efter att båda förelägganden vunnit laga kraft.