Utbyggnad av verksamheter i Varla

Detaljplanen syftar till att ge en ökad byggrätt för befintliga fastigheter och skapa en mer stadsmässig utformning av bebyggelse ut mot Varlavägen.

Planområde för utveckling av verksamheter i Varla industriområde

Kort fakta

Fastighet: Varla 6:18 och 6:22
Användning: verksamhetsområde med stadsmässig utformning
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Detaljplanen antogs av byggnadsnämnden den 22 februari 2024.

Beskrivning

I dag består området av blandade verksamheter som exempelvis lager och kontorslokaler inom fastigheten Varla 6:18 samt av mer storskalig verksamhet/industri inom fastigheten Varla 6:22 där Gunry tidigare bedrev sin verksamhet.

Detaljplanen syftar till att ge en ökad byggrätt för befintliga fastigheter samt att möjliggöra för en flytt för Henrikssons stenhuggeri till platsen. Detaljplanen syftar även till att skapa en mer stadsmässig utformning av bebyggelse, parkering och skyltning ut mot Varlavägen som är utpekad som en av stadens entréer där extra omsorg ska läggas på gestaltning inom Kungsbacka. En gång- och cykelbana kommer byggas ut längs del av Kabelgatan för att förbättra trafiksituationen för oskyddade trafikanter i området.

Marken inom planområdet ägs av två privata fastighetsägare samt av Kungsbacka kommun som äger Kabelgatan.

Bakgrund

Byggnadsnämndens arbetsutskott gav den 26 november 2020 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för verksamheter inom Varla östra verksamhetsområde för fastigheterna Varla 6:17, 6:18 och 6:22 i Kungsbacka.

Inför antagandet av detaljplanen har fastighetsägaren till Varla 6:17 valt att dra sig ur projektet.

Henrikssons Stenhuggeri kommer flytta sin verksamhet till fastigheten Varla 6:22 från deras nuvarande lokalisering vid Industrigatan, inom kvarteret Gjutaren, som istället ska utvecklas med bostadsbebyggelse. För att möjliggöra en flytt av verksamheten krävs en ändring av nuvarande detaljplan och för att göra bebyggelsen anpassad efter de behov som finns för verksamheten.

Dokument

Tidplan

  • Samråd, kvartal tre 2021
  • Granskning, kvartal fyra 2022
  • Antagande, februari 2024

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.