Lunnaberg, ändring av detaljplan

Ändring av detaljplan för bostäder inom området Lunnaberg i Vallda.

Planområdet för Lunnaberg

Kort fakta

Område: Lunnaberg i Vallda
Användning: bostäder
Typ av projekt: ändring av detaljplan

Aktuellt

Detaljplanen blev antagen av kommunfullmäktige den 10 oktober 2023. Detaljplanen vann laga kraft 12 november 2023.

Ändringar efter samrådet

Under samrådet kom det in flera synpunkter. Länsstyrelsen uppmärksammade särskilt behovet av att klargöra hur bostadsområdet påverkar de vattendrag och kustvatten som slutligen får ta emot dagvatten från området. Kommunen har därför utrett den här frågan mer grundligt och kompletterat planbeskrivningen.

Det har också kommit fram att dagvatten från området kan påverka omkringliggande fastigheter eftersom det saknas en ordnad dagvattenhantering med fördröjning inom området. För att förhindra att bostadsområdet vid en utökad byggrätt påverkar angränsande fastigheter på ett negativt sätt har den sammanlagda byggnadsarean som tillåts inom området satts till 180 kvadratmeter i granskningsförslaget. Det är kommunens bedömning att denna byggnadsarea tillsammans med regleringen om minsta fastighetsstorlek innebär en möjlighet att inom respektive fastighet ordna en lokal fördröjning, exempelvis genom att anlägga en stenkista.

Bakgrund

Byggnadsnämnden har gett samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ändra detaljplanen V64 med syftet att skapa moderna och mer ändamålsenliga planbestämmelser gällande byggrätterna inom planområdet.

Kostnader i planarbetet tas ut i efterhand genom planavgift i samband med att bygglov beviljas.

Avgifter och taxor för bygglov

Antagandehandlingar

Tidplan

  • Samråd, juni 2022
  • Granskning, mars 2023
  • Antagande, augusti 2023

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.