Mariedalskrysset

Detaljplan som skapar förutsättningar för ett lokalt centrum i Onsala med arbetsplatser, service och handel.

Kort fakta

Fastighet: Iserås 4:89
Användning: centrumfunktioner så som arbetsplatser, service och handel
Område: Onsala

Aktuellt

Kungsbacka kommun har valt att avbryta det samarbete som fanns tecknat med Onsala Gårdar AB. Vi förvärvar bolagets andel i projektet och förvärvet är genomfört under våren 2020.

Den anlagda vägen in i området behövde byggas ut under 2019 på grund av att vägplanens genomförandetid hos Trafikverket höll på att löpa ut. Vid uteblivet utnyttjande av vägplanen inom dess genomförandetid 2014-2019 förlorar man rätten att genomföra åtgärden.

Vill du samarbeta här?

Vi arbetar aktivt med att hitta en ny samarbetspartner för att utveckla ett serviceområde i Onsala. Har du en idé du vill förverkliga på en liten eller stor del av området? Tveka inte att höra av dig med din projektbeskrivning. Se kontaktuppgifter nedan.

Beskrivning

Planområdet är beläget vid Mariedalskrysset i södra Onsala, cirka två kilometer sydväst om Onsala kyrkby. Syftet med planen är att skapa förutsättningar för ett lokalt centrum i Onsala med arbetsplatser, service och handel. Kontorshotell, dagligvaruhandel och gym är några exempel på verksamheter som nämns.

Kommunstyrelsen godkände planprogrammet i november 2012. Detaljplan vann laga kraft 26 juni 2018.

Trafikverket kommer att bygga en väganslutning söder om området. Arbetet med vägplanen påbörjades 2013 och vann laga kraft i november 2014.

Detaljplanens omfattning

Området är planlagt för arbetsplatser, service och handel. Området är cirka 6,4 hektar stort och avgränsas i väst av Gathes väg och i norr av Mariedalsvägen. Kungsbacka kommun äger samtliga fastigheter inom detaljplanen.

I detaljplanen medges en total byggnadsyta på cirka 11 300 kvadratmeter samt parkering. Maximal bruttoarea är cirka 17 000 kvadratmeter.

Dokument

Handlingar och utredningar