Ombyggnation av Iseråsskolan

Vi tar fram en detaljplan för att kunna bygga om Iseråsskolan i Onsala. Delar av de befintliga skollokalerna behöver rivas och byggas om. Den nya skolan har plats för 500 elever.

Illustration av Skårbyskolan

Kort fakta

Fastighet: Iserås 19:1
Användning: skola/förskola
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Granskningen av förslag till detaljplan för utbyggnad av Iseråsskolan i Onsala har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och vi kommer att hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Läs mer om hur planprocessen går till: Planprocessen

Beskrivning

Området ligger i Iserås. Idag bedrivs det skolverksamhet inom planområdet men flertalet av byggnaderna är i dåligt skick och behöver rivas. Nya lokaler för skolverksamhet behövs.

Det här ska planläggas

Skola för cirka 500 elever och idrottshall.

Exploatör

Kungsbacka kommun

Dokument

Granskningshandlingar:

Utredningar:

Tidplan

  • Samråd, kvartal fyra 2023
  • Granskning, kvartal två 2024
  • Antagande, kvartal tre 2024