Hamnverksamhet och utveckling av å-stråket i Inlag

Utveckling av området närmast Kungsbackaån med ytor för rekreation och båtförvaring med mera. Marken ägs av Kungsbacka kommun.

Markeringen visar området för detaljplanen

Kort fakta

Fastighet: del av Kungsbacka 4:65 och del av Kungsbacka 4:6
Användning: hamnverksamhet och parkområde
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Genom en detaljplan utreder vi utformning av rekreationsstråket längs Kungsbackaån som en förlängning av Teaterparken och Idrottsparken i kombination med möjlighet till att skapa nya byggrätter för båtförvaring och mindre verksamheter.

Bakgrund

Allmänhetens tillgång till å-rummet ska utvecklas och säkerställas. Detaljplanen ska göra det möjligt för bryggplatser, kaj för sjösättning, spolplatta samt byggnader för båtförvaring och mindre verksamheter.

Utreda läget för trafik

Lämpligast infartsväg till hamnområdet kommer utredas under planarbetet där främst två alternativ kommer att studeras. De två alternativen handlar om infart från norr som idag eller ny infartsväg från söder. Om det blir från söder behöver vi utöka befintlig cirkulationsplats på Inlagsleden med ytterligare en avfart. Vi kommer även utreda läge för ny gång- och cykelbro över Kungsbackaån som stärker kopplingen mellan Kungsbacka sportcenter och Kolla Parkstad.

Viktigt för gång- och cykel

Uppdraget innebär att det etablerade området för hamn och båtupplag vid ån fastställs i detaljplan. I uppdraget tydliggörs att å-rummet är ett viktigt stråk för gång- och cykeltrafik varför allmänhetens tillgång till området närmast ån är en viktig förutsättning. Vidare hänvisas till en framtagen strukturstudie för Inlags idrottsområde som bland annat anger huvuddragen för områdets infrastruktur (KS/2015-00045).

Behöver bli stabilare

I det tidigare planarbetet gjordes en geoteknisk utredning som visade att området längs ån har dåliga geotekniska förutsättningar när det gäller stabilitet. Parallellt med detaljplanearbetet kommer därför krävas att förberedelser för förstärkningsåtgärder såsom avschaktning eller spontning genomförs.

Geotekniska förstärkningsåtgärder krävs både inom och utom detaljplanens område från bron vid ishallen i norr till Inlagsleden i söder. Ett separat projekt om att genomföra förstärkningsåtgärderna längs Kungsbackaån pågår parallellt med att vi tar fram aktuell detaljplan.

Klubbhus och båtar

Kungsbacka båtsällskap (KBS) använder idag området för båtupplag, i- och urtagning av båtar samt har ett klubbhus på platsen. Kommunen äger marken och KBS arrenderar marken av kommunen. KBS har också genom arrendeavtal med kommunen bryggplatser i ån.

Tidigare uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret har sedan tidigare ett uppdrag om att upprätta detaljplan för delar av fastigheten Kungsbacka 4:65 genom beslut i kommunstyrelsen och byggnadsnämnden (KS/2014:343, BN 2014-00077).

Tidplan

  • Samråd detaljplan – årsskiftet 2024-2025
  • Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet - kvartal fyra 2024
  • Granskning detaljplan – kvartal två 2026
  • Antagande detaljplan - kvartal fyra 2026

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.