Kvarteret Gjutaren och Liljan

Detaljplanen syftar till att omvandla verksamhetsområdet till en blandad stadsbebyggelse med nya bostäder, utbildningslokaler och kommersiella lokaler samt utveckling av ett befintligt grönområde.

Planområde för kvarteret Gjutaren och Liljan

Kort fakta

Fastigheter: Gjutaren 1 och 2, Liljan 1 och 2, Kungsbacka 2:2 och 2:3, Varla s:24
Användning: bostäder, utbildningslokaler, centrumfunktioner, mötesplatser, park och parkering
Område: centrala Kungsbacka

Aktuellt

Samrådet av förslag till ny detaljplan för kvarteret Gjutaren och Liljan i centrala Kungsbacka har avslutats. Vi sammanställer nu de synpunkter som har kommit in och vi kommer att hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Beskrivning

I dag finns det bland annat en förskola, stenhuggeriet samt flera mindre verksamheter i området. I den västra delen finns ett grönområde.

Detaljplanen syftar till att omvandla verksamhetsområdet till en blandad stadsbebyggelse med cirka 300 bostäder, utbildningslokaler, viss yta för kommersiella verksamheter, förbättrade parkeringsmöjligheter samt en utveckling av ett befintligt grönområde i västra delen av området.

Tanken är att även stärka kopplingar till angränsande områden genom förbättrade möjligheter för fotgängare och cyklister. En utveckling av området kommer även bidra till att binda samman stadsväven mellan innerstaden, Kungsmässan och norra delen av centrala Kungsbacka.

Marken inom planområdet ägs av Kungsbacka kommun och Riksbyggen.

Tidplan

  • Samråd, kvartal två 2022
  • Granskning, kvartal ett 2023
  • Antagande, kvartal två 2023

Dokument