Kvarteret Gjutaren och Liljan

Detaljplanen syftar till att omvandla verksamhetsområdet till en blandad stadsbebyggelse med nya bostäder, utbildningslokaler och kommersiella lokaler samt utveckling av ett befintligt grönområde.

Planområde för kvarteret Gjutaren och Liljan

Kort fakta

Fastigheter: Gjutaren 1 och 2, Liljan 1 och 2, Kungsbacka 2:2 och 2:3, Varla s:24
Användning: cirka 300 bostäder, utbildningslokaler, kommersiella verksamheter, mötesplatser, park och parkering
Område: centrala Kungsbacka

Aktuellt

Detaljplanen antogs i byggnadsnämnden den 24 augusti 2023 och vann laga kraft den 26 september samma år.

Beskrivning

Detaljplanen syftar till att omvandla befintligt verksamhetsområde till en blandad stadsbebyggelse innehållandes cirka 300 bostäder, nya utbildningslokaler, viss yta för kommersiella verksamheter, förbättrade parkeringsmöjligheter samt en utveckling av ett befintligt grönområde i västra delen av området.

Tanken är att även stärka kopplingar till angränsande områden genom förbättrade möjligheter för fotgängare och cyklister. En utveckling av området kommer även bidra till att binda samman stadsväven mellan innerstaden, Kungsmässan och norra delen av centrala Kungsbacka.

Exploatör

  • Riksbyggen
  • Kungsbacka kommun
    • Kungsbacka kommun avser att markanvisa ett småhuskvarter (10-15 bostäder) i planområdets norra del. När markanvisningen kommer genomföras är ännu inte bestämt.

Bakgrund

Den 25 augusti 2020 godkände kommunstyrelsen planprogrammet för kvarteret Gjutaren och Liljan. Den 26 november 2020 fick samhällsbyggnadskontoret i uppdrag, av Byggnadsnämndens arbetsutskott, att upprätta detaljplan för blandad stadsbebyggelse inom kvarteret Gjutaren och Liljan i Kungsbacka.

I maj 2022 var detaljplanen ute på samråd och i mars 2023 genomfördes granskningen av detaljplanen. Detaljplanen antogs i byggnadsnämnden den 24 augusti 2023.

Tidplan

  • Samråd, kvartal två 2022
  • Granskning, kvartal ett 2023
  • Antagande, 24 augusti 2023
  • Laga kraft, 26 september 2023

Dokument