Vatten- och avloppsutbyggnad i Ranagården

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till cirka 9 fastigheter i området Ranagården.

Kort fakta

Projektnummer: 301
Detta planerar vi: vatten och avlopp
Område: Ranagården

Beslut om att inte bygga ut kommunalt vatten och avlopp

Kommunen har beslutat att inte genomföra eller planera för VA-utbyggnad i området. Det ska därför fortsatt förbli fastighetsägarens ansvar att ordna med vatten och avlopp för områdets fastigheter. Eventuella anslutningsavtal för kommunalt vatten via enskild VA-anläggning utanför verksamhetsområde som vissa fastigheter i området har gäller tills vidare, men kan framöver komma att revideras och uppdateras utifrån kommunens nya avtalsmallar.

Bakgrund

Den 1 januari 2023 infördes en ny skrivning i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster som innebär en ökad skyldighet att utreda och bedöma förutsättningarna att tillgodose behovet av respektive vattentjänst genom en godtagbar enskild anläggning med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön, innan utbyggnad av kommunalt VA (vatten och avlopp). Under år 2023 har kommunen gjort en utredning specifikt för område 301 Ranagården med platsbesök och rådgivning med jurist för att bedöma kommunens ansvar för vatten och avlopp.

Bedömning

Område 301 Ranagården bedöms inte ha ett behov av allmänna vattentjänster för varken dricksvatten, spillvatten eller dagvatten. Försörjning av dricksvatten och bortledande av spillvatten och dagvatten bedömer vi kan tillgodoses på ett tillfredställande sätt genom enskilda anläggningar varav vissa är anslutna via avtal till kommunalt dricksvatten. De enskilda anläggningarna kan alltså i dagsläget tillgodose behoven för fastigheterna i området. Om detta förhållande består och om inga förändringar sker i praxis eller bebyggelsestruktur kring området, bedömer vi att enskilda anläggningar kunna svara för områdets behov. Det innebär att kommunen inte har anledning att besluta om verksamhetsområde. Kommunen ska inte bygga någon VA-anläggning och därmed inte ta ut anläggningsavgifter för vatten och avlopp.

Tidplan

  • Förstudie: Klar och avslutades 2024

Fördjupning om projektet

Syftet med vatten- och avloppsutbyggnad

1 januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) (LAV) i kraft. Lagen syftar bland annat till att säkerställa att vatten- och avloppsförsörjning ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Om det anses finnas ett behov har kommunen ansvar för att inrätta verksamhetsområde enligt 6 § LAV. Vid bedömningen av behovet ska särskild hänsyn tas till förutsättningarna att tillgodose behovet av en vattentjänst genom en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.

Med avlopp avses, förutom spillvatten, även bortledande av dag- och dräneringsvatten från ett område med samlad bebyggelse. Kommunen har en skyldighet att försörja ett område med kommunalt dagvatten när området klassas som samlad bebyggelse, har ett behov i ett större sammanhang och den nuvarande hanteringen av dagvattnet kan innebära en risk för människors hälsa eller miljön.

Platsbesök

Vi var på platsbesök i området i september 2023. Platsbesök innebär att representanter från konsultföretaget Sweco och Kungsbacka kommun gemensamt besöker området i syfte att identifiera geografiska förutsättningar som kan vara avgörande för framtida vatten- och avloppsutbyggnad.

Utredning av dagvatten

Efter en noggrann utredning bedömer vi att området inte har ett behov av en kommunal avledning av dagvatten.

kartbilder över området. Rosa markering söder om Mariedalsvägen, en bit söderut längs med Ranagårdsvägen, visar en ungefärlig markering över vilka fastigheter som kommer att ingå vid vatten- och avloppsutbyggnaden. Det är ännu inte bestämt vilka fastigheter som kommer att ingå och erbjudas anslutning. Blå och röd markering visar det som idag är verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten.

Rosa markering söder om Mariedalsvägen, en bit söderut längs med Ranagårdsvägen, visar en ungefärlig markering över vilka fastigheter som kommer att ingå vid vatten- och avloppsutbyggnaden. Det är ännu inte bestämt vilka fastigheter som kommer att ingå och erbjudas anslutning. Blå och röd markering visar det som idag är verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten.

Frågor om projektet

Vi besvarar fastighetsspecifika frågor via mejl. Kom ihåg att lämna mejladress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, adress och områdets namn tillsammans med din fråga.