Bostäder i Skårby

Här planerar vi för att göra det möjligt att göra om tillfälliga bostäder till permanenta. Området kompletteras även med nya bostäder.

Bild över befintliga hus i Skårby i Anneberg.

Kort fakta

Fastighet: Skårby 2:3
Användning: bostäder
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Detaljplanen har vunnit laga kraft 22 december 2022.

Beskrivning

Området är idag bebyggt med flerbostadshus av två typer, dels en större byggnad som innehåller 25 lägenheter och dels 13 mindre byggnader som innehåller fyra lägenheter per byggnad. Bebyggelsen är uppförd med tidsbegränsade bygglov och var från början en tillfällig lösning på bostadsbrist för nyanlända. Då Kungsbacka kommun har ett löpande behov av bostäder dels för nyanlända men även andra typer av bostäder ska dessa bostäder bli permanenta. Detaljplanen möjliggör för befintlig bebyggelse samt komplettering av området med förråd samt en yta för parkering.

Fastigheten är kommunägd och ligger inom utvecklingsområde för Anneberg-Älvsåker enligt Kungsbacka kommuns översiktsplan, ÖP06. Området är även utpekat för bostäder på lång sikt enligt den fördjupade översiktsplanen för Anneberg-Älvsåker.

Syfte

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt för permanent bygglov för de flerbostadshus som finns inom fastigheten. Syftet är även att göra det möjligt för komplementbyggnader och parkering.

Dokument

Tidplan

  • Samråd, kvartal tre 2021
  • Granskning, kvartal tre 2022
  • Antagande, kvartal fyra 2022

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.