Dagvattenavledning i Åsa

Kungsbacka kommun arbetar för att förbättra avledningen av dagvatten i Åsa centrum.

Illustration över hur diket kan se ut

Kort fakta

Detta planerar vi: förstärkning av dagvattensystem i Åsa
Område: centrala Åsa

Aktuellt

Den 7 mars hade vi två dialogmöten med Åsas invånare och verksamheter. Båda möten startade med möjligheten att ses nere på Vita Sand för att titta på hur det ser ut idag och samtala kring lokala förutsättningar. Därefter gick vi upp till Åsa IF:s klubbstuga där vi fortsatte samtalen i små- och storgrupp utifrån fyra frågeställningar.

Regnvatten längs Varbergsvägen

Vi diskuterade hur regnvatten kan användas som ett positivt inslag i omgivningen längs Varbergsvägen. Möjligheter som att skapa grönområden, dammar eller andra naturliga avrinningslösningar togs upp.

Dagvattenhantering i centrala Åsa

Förslag på hantering av dagvatten i centrala Åsa diskuterades. Det kan inkludera dräneringssystem, gröna tak, permeabla ytor och andra metoder för att minska översvämningar och förbättra vattenkvaliteten.

Åtgärder på egen fastighet

Invånarna delade sina idéer om vad de kan göra på sina egna fastigheter för att hantera dagvatten. Det kan vara att installera regntunnor, skapa gröna ytor eller anpassa avrinningssystem.

Utlopp för dagvatten

Diskussionen om hur utloppet för dagvatten skulle se ut inkluderade förslag på estetik, funktionalitet och hållbarhet.

Mötet var en möjlighet för invånare och företagare att dela sina tankar och idéer om dagvattenhantering och miljöförbättringar i området. Resultaten ska förhoppningsvis bidra till en mer hållbar och trivsam miljö för alla.

Flera åtgärder krävs

En förbättrad avledningen av dagvatten skulle innebära att risken för marköversvämningar minskar. Det är inte bara avledningar i rör ensamt som löser dagvattenproblemen i Åsa. Dagvattenavledning är ett samspel mellan:

 • fördröjning i öppna gröna ytor, så som dammar, meandrande bäckar och diken som även bidrar till rening,
 • minskning av snabb markavrinning genom att minimera hårdgjorda ytor så som asfalteringar,
 • och till slut kapaciteten i ledningar eller annan avledande form, fram till utloppet i Kuggaviken som slutlig mottagare.

Åtgärder av andra aktörer än kommunen kommer också att krävas för att ytterligare förbättra situationen i området. Läs mer om tips för dagvatten.

Vid skyfall förväntas inte det ”vanliga” dagvattensystemet kunna sluka all nederbörd. Då är det i stället viktigt att vatten kan avledas dit det gör minst skada, exempelvis förberedda ytor som får översvämmas.

Bakgrund till projektet

De centrala delarna av Åsa samhälle har haft återkommande problem med översvämningar. Senast i augusti 2019 orsakade ett kraftigt skyfall ett stort antal översvämningar av fastigheter i centrum. Det finns även flera pågående detaljplaner för en förtätning av Åsa centrum vilka skulle kunna ge en högre belastning av dagvattensystemet samtidigt som mer nederbörd och med ökad intensitet är att vänta med de globala klimatförändringarna.

Fördjupning om projektet

Det allmänna stråket för dagvatten genom centrala Åsa, längs med Varbergsvägen och sedan Stora Badviksvägen ner mot Vita Sand behöver förstärkas. Detta för att öka kapaciteten att avleda dagvatten i Åsa, för att förbereda för den byggnation som planeras i centrala Åsa och exploateringar i Skantzes ängar, Norra Åsa och Åsaberg. Åtgärderna kommer även att bidra till att förbättra avrinningen i dagens situation och att klara ökad intensitet och varaktighet av nederbörd.

Förvaltningen för Teknik har under en längre tid jobbat med att ta fram ett förslag till lösning som planerades att byggas ut med start under hösten 2023. Då förslaget väckte en del motstånd i Åsa har nämnden för Teknik gett förvaltningen i uppdrag att göra ett omtag.

Målet är att komma fram till en lösning som på ett bättre sätt kan svara upp mot alla intressen, i linje med kommunens dagvattenplan Pdf, 1000.4 kB.. Dagvattenlösningen ska så långt det går likna en regndroppes färd genom naturligt landskap och fördröja samt rena vattnet så nära källan som möjligt samt bidra med god gestaltning.

Översvämningsyta i Västra Hamnen i Malmö
Öppen avledning av dagvatten.

Bilderna visar exempel på lösningar för dagvatten. Den första bilden visar en översvämningsyta i Västra Hamnen i Malmö som vid torrväder kan användas för idrottsaktiviteter och andra sociala aktiviteter. Den andra bilden visar en öppen avledning av dagvatten. Foto: Emma Lundin

Tidigare arbeten inom projektet

 • Informationsmöte med vägförening och fastighetsägare den 24 november 2021. Där presenterades skisser hur dagvattensystem skulle förändras genom Åsa, i form av före och efter bilder.
 • Detaljprojektering från 2022 till och med våren 2023. Under projektering fördes dialog var femte vecka med representanter från Åsa samfällighetsförening, Bäckvägens samfällighetsförening 2:a och Bostadsrättsförening Gästgiveriet om frågor som påverkar föreningarna.
 • Ledningsrättsförrättning juni 2023

Tidplan

Under 2024 tar vi ett omtag på hela projektet.

 • Mars 2024: Dialogmöte med invånare och företagare i Åsa
 • April 2024: Utvärdering av inkomna förslag och framtagning av möjliga förslag
 • Maj 2024: Utvärdering av möjliga förslag
 • Hösten 2024: Information till Nämnden för Teknik, information till allmänheten, detaljprojektering
 • Våren 2025: Tillstånd klart och objektupphandling klart
 • Hösten 2025: Byggstart

Observera att tiderna är preliminära och tidplanen kan komma att ändras.

Dokument