Nytt verksamhetsområde i Varla

Detaljplan för nybyggnation av verksamheter som efterfrågar bra skyltläge längs med E6 vid Norra Varla industriområde.

Planområde för verksamhetsområde i Varla

Kort fakta

Fastighet: Varla 2:198 med flera
Användning: verksamhetslokaler för näringslivet
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Detaljplanen antogs av byggnadsnämnden den 27 januari 2022. Beslutet är överklagat och vi har lämnat över det till Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen för fortsatt hantering.

Bakgrund

Planområdet har sedan tidigare utretts i ett så kallat planprogram. Planprogrammet kom fram till att platsen är lämplig för ett nytt verksamhetsområde och godkändes av kommunstyrelsen våren 2018. Under hösten 2018 fick samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan utifrån framtaget planprogram.

Beskrivning

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt för uppförande av verksamheter som efterfrågar ett bra skyltläge. Planområdet ligger mellan E6:an och stadsdelen Varla i Kungsbacka och omfattar en yta på cirka fyra hektar. Av detta är det tre hektar som möjliggör verksamheter. Med hänsyn till platsen läge är det viktigt att höga krav ställs på gestaltning av tillkommande bebyggelse, för att på så sätt bli ett positivt inslag för både intill planområdet och förbipasserande på E6:an.

Exploatör

Kungsbacka kommun är markägare till större delen av planområdet undantaget en mindre bit i söder som ägs av privat markägare.

Tidplan

  • Samråd – fjärde kvartalet 2020
  • Granskning – andra kvartalet 2021
  • Antagande – första kvartalet 2022
Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att detaljplanen antagits, förutsatt att den inte blir överklagad.

Dokument