Vatten- och avloppsutbyggnad Kläppa

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till 22 fastigheter i området Kläppa utmed Ölmevallavägen, Stockalidsvägen och Kläppavägen.

Kort fakta

Område: Kläppa (Stockalid)
Projektnummer: 803
Detta planerar vi: vatten och avlopp

Undersökning av ledningsnät

En del av området för Stockalids VA-förening har nu blivit verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA), med kommunalt ansvar. Ledningsnätet i det delområdet har nu undersökts av Kungsbacka kommun.

Erbjudande om övertagande

Undersökningar av ledningsnätet är sammanställda och vi har skickat ut erbjudande om övertagande av ledningsnätet till de 13 fastigheter som är aktuella för övertagande.

Nytt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten

Kommunfullmäktige beslutade den 15 september 2022 om nytt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvattenavlopp. Vilka fastigheter som omfattas av verksamhetsområde för VA framgår under rubriken “Nytt verksamhetsområde” längre ner på sidan.

För fastigheterna som omfattas av verksamhetsområde ansvarar kommunen först efter att ledningsnätet har byggts ut och tagits i drift. Fram till dess är vatten och avlopp fastighetsägarens ansvar.

Avtalsanslutna

I området finns en VA-förening som sedan tidigare har en avtalsanslutning till kommunalt vatten och avlopp. Under förstudien kommer samråd att hållas med avtalsanslutna föreningar angående möjligheter till att avtalsanslutningarna antingen finns kvar som nu eller att kommunen tar över ägande och ansvar för ledningsnät. Om ledningsnätet blir kommunalt, ansluter varje fastighets egna ledningar direkt till det kommunala ledningsnätet strax utanför tomtgränsen.

Detaljplan för området

Planprogram för området finns och detaljplan kommer att påbörjas. Det kan påverka tidplanen.

Bostäder och förskola i Stockalid

Tidplan

Tidplanen kommer att samordnas med detaljplanen. Observera att tider är preliminära och tidplanen kan komma att ändras. Om detaljplanen blir fördröjd innebär det att även vatten- och avloppsutbyggnaden blir försenad.

  • Förstudie: pågår och beräknas vara klar i början av 2024
  • Detaljprojektering: Påbörjas 2024
  • Byggstart: beräknas bli under 2025
  • Anslutning: kan antas bli möjlig 1–3 år efter byggstart

Fördjupning av projektet

Nytt verksamhetsområde

Inför och efter vatten- och avloppsutbyggnaden

Vi kommer att kontakta dig när det behövs i samråd inför VA-utbyggnaden om du bor i ett område för en förening, och inför utbyggnaden om du bor i övriga delar av verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Efter färdig utbyggnad i ett delområde meddelas en förbindelsepunkt för varje fastighet inom verksamhetsområdet och därefter faktureras taxans anläggningsavgifter till fastighetsägaren.

Om du har en fastighet utanför verksamhetsområdet är du efter utbyggnaden välkommen att ansöka om en avtalsanslutning till kommunalt vatten och spillvatten. Vid avtalsanslutning ansvarar fastighetsägaren själv för att bygga ledningar fram till anvisad förbindelsepunkt i det kommunala ledningsnätet.

Möten

Möte i mars 2022

Den 8 mars hölls ett möte i Åsa med presentation av verksamhetsområdet. För de som inte kunde delta på mötet höll vi även ett digitalt möte den 10 mars med presentation av verksamhetsområde för område 305 Runsås, 216 Sönnerbergen, 803 Kläppa och 804 Buared.

Presentation: Möte 8 mars 2022 Pdf, 1.4 MB.

Digitalt möte januari 2022

Vi höll digitalt informationsmöte om förstudie för vatten- och avloppsutbyggnad 26 januari 2022.

Presentation: Informationsmöte 26 januari 2022 Pdf, 3.8 MB.

Platsbesök oktober 2021

Vi var på ett platsbesök i området i oktober 2021. Platsbesök innebär att representanter från konsultföretaget Sweco och Kungsbacka kommun gemensamt besöker området i syfte att identifiera geografiska förutsättningar som kan vara avgörande för framtida VA-utbyggnad.

Utredning av dagvatten

Området bedöms i nuläget inte ha ett behov av en kommunal avledning av dagvatten.

Frågor om projektet

Vi besvarar fastighetsspecifika frågor via mejl. Kom ihåg att lämna mejladress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, adress och områdets namn tillsammans med din fråga.