Bostäder i Bolsheden

Detaljplan för att göra det möjligt för nya bostäder i Bolsheden, Kullavik.

Karta över detaljplaneområdet

Kort fakta

Fastighet: Bolsheden 1:9 och 1:39
Användning: bostäder
Exploatör: fastighetsägarna till Bolsheden 1:9 och 1:39

Aktuellt

Detaljplanearbetet pågår och just nu pågår arbetet med att ta fram ett förslag på hur området ska utvecklas.

Under samrådstiden kommer förslag att skickas ut till sakägare, berörda och myndigheter. Då går det bra att lämna in synpunkter på förslaget. Samrådet är planerad till hösten 2024.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2018 att ta fram ett planprogram för bostäder inom Bolsheden 1:9 och Bolsheden 1:39. Samhällsbyggnadskontoret gör bedömningen att ett planprogram inte behöver tas fram innan detaljplan startas, eftersom planområdet är begränsat i storlek och frågorna är hanterbara inom en detaljplaneprocess. Detaljplanearbetet påbörjades formellt i december 2021.

Det här ska planläggas

Bostäder. Planområdet är 2,1 hektar.

Exploatör

Fastighetsägarna till Bolsheden 1:9 och Bolsheden 1:39.

Kontakt hos fastighetsägarna

Mikael Pousette, projektsamordnare
Pousette & Co
070-529 19 85
mikael@pousetteco.se

Tidplan

  • Samråd, kvartal tre 2024
  • Granskning, kvartal fyra 2024
  • Antagande, kvartal ett 2025

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.