Vatten- och avloppsutbyggnad i östra Hanhals

Kungsbacka kommun utreder för utbyggnad av vatten och avlopp till 36 fastigheter.

Kort fakta

Område: Hanhals, öster om E6
Projektnummer: 513
Detta planerar vi: utbyggnad av vatten- och avloppsanläggning

Aktuellt

För etapp 1 arbetar Lantmäteriet just nu med övertagandet av Hanhals östra avloppsförenings ledningsnät och kommer att kalla till möte med ledningsägare efter sommaren 2024. När ledningsrätten är klar kommer kommunen att betala ut ersättning till föreningen. Fastighetsägarna betalar därefter sina anläggningsavgifter och ledningsnätet byggs ut och kompletteras för att ansluta ytterligare fastigheter i området.

Etapp 2 är de fastigheter som inte är medlemmar i Hanhals östra avloppsförening. Under hösten planerar vi att göra ett utskick om befintliga avtalsanslutna ledningar. Fastighetsägarna kommer att få redogöra för kartering och servitut för avtalsanslutna ledningar, så att vi kan undersöka om kommunen kan ta över dem. Mer information kommer med brev.

Tidplan

VA-utbyggnaden görs i två etapper. Observera att tider är preliminära och kan komma att ändras.

Tidplan etapp 1 - området för Hanhals östra avloppsförening:

  • Förstudie: övertagande pågår och beräknas vara klart i början av 2025.
  • Byggstart: kompletterande ledningar och anslutningar av fastigheter utanför föreningen beräknas bli under 2026.
  • Anslutning: kan antas bli möjlig inom ett år efter byggstart

Tidplan etapp 2 - övriga Hanhals öster om E6:

  • Förstudie: beräknas vara klar 2025
  • Detaljprojektering: påbörjas 2025
  • Byggstart: beräknas bli under 2027
  • Anslutning: kan antas bli möjlig 1–2 år efter byggstart

Fördjupning av projektet

Nytt verksamhetsområde

Kartbilden markerar berörda fastigheter för vatten och avlopp i östra Hanhals.

Lila markering på kartan visar sedan tidigare verksamhetsområde för dricksvatten och efter beslut i kommunfullmäktige 15 september 2022 även nytt verksamhetsområde för spillvatten. Orange markering på kartan visar efter beslut i kommunfullmäktige nytt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten.

Länk till beslutet: Kommunfullmäktige protokoll 2022-09-15.pdf Länk till annan webbplats.

Inom verksamhetsområde för VA gäller Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Länk till annan webbplats., kommunens VA-taxa Länk till annan webbplats. och Allmänna bestämmelser för användande av Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) Pdf, 278.5 kB.

Inför och efter vatten- och avloppsutbyggnaden

Kommunen kommer att kontakta dig

  • när det behövs i samråd inför VA-utbyggnad om du bor i ett område för en VA-förening.
  • inför VA-utbyggnaden om du bor i övriga delar av verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Efter färdig utbyggnad i ett delområde meddelas en förbindelsepunkt för varje fastighet inom verksamhetsområdet och därefter faktureras vatten- och avloppstaxans anläggningsavgifter till fastighetsägaren.

Om du har en fastighet utanför verksamhetsområdet är du efter utbyggnaden välkommen att ansöka om en avtalsanslutning till kommunalt vatten och spillvatten. Vid avtalsanslutning ansvarar fastighetsägaren själv för att bygga ledningar fram till anvisad förbindelsepunkt i det kommunala ledningsnätet.

Möten

Digitalt möte 2022

Vi höll ett digitalt möte inför beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp, för del av område 513 Hanhals öster om E6, i februari 2022.

Presentation från mötet 8 februari 2022 Pdf, 3.2 MB.

Digitalt möte 2021

Vi höll ett digitalt inledande informationsmöte i mars 2021.

Presentation från mötet 3 mars 2021 Pdf, 3.3 MB.

Platsbesök

Vi var på ett platsbesök i området i mars 2021.

Utredning av dagvatten

Området bedöms inte ha ett behov av en kommunal avledning av dagvatten.

Frågor och svar om utbyggnaden i Hanhals

Hur är utbyggnadsområdena Hanhals öster och väster relaterade till varandra?

Hela Hanhals, både öster och väster om E6, beslutades som ett utbyggnadsområde för vatten och avlopp 2008. Sedan byggde VA-föreningar ut delar av ledningsnätet på östra sidan. På västra sidan efterfrågades att kommunen skulle ta sitt ansvar för vatten- och avloppsförsörjningen och det kom en dom i Mark och Miljödomstolen om det.

Hanhals väster om E6 är nu beslutat som kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, medan Hanhals öster om E6 är kvar som utbyggnadsområde. Det finns fortfarande fastigheter som inte har tillgång till kommunalt vatten och avlopp och praxis för lagen om allmänna vattentjänster §6 innebär att det är kommunens skyldighet att se till att hela området har en hållbar vatten- och avloppsförsörjning.

Hur stor del av Hanhals östra avloppsförenings ledningsnät kan komma att övertas av kommunen?

Det är en fråga som vi kommer att diskutera med föreningen. Utgångspunkten nu är att hitta en hållbar lösning för hela ledningsnätet. En hållbar lösning innebär att kommunen ska kunna nå ut med Vatten- och avloppstjänster till befintliga fastigheter och framtida avstyckningar inom området med sammanhängande bebyggelse. Det kan innebära att det är lämpligt att kommunen tar över alla ledningar fram till tomtgräns och fastigheterna blir kommunalt verksamhetsområde. Det kan också finnas andra hållbara lösningar att överväga. Området är ett utbyggnadsområde för att kommunen har ett ansvar för vatten- och avloppsförsörjningen enligt lagen om allmänna vattentjänster §6.

Ska fastigheterna i Hanhals väster om E6 anslutas via avloppsledningen som tillhör Hanhals östra avloppsförening?

Ja, ledningen är dimensionerad för att klara även västra Hanhals. Om kommunen kommer överens med Hanhals östra avloppsförening om att ta över ledningen, så är det den bästa lösningen. Det är därför det finns en speciell tidsplan för VA-föreningens område som är samordnad med tidsplanen för utbyggnad av vatten och avlopp väster om E6.

Frågor om projektet

Vi besvarar fastighetsspecifika frågor via mejl. Kom ihåg att lämna mejladress, telefonnummer, fastighetsbeteckning, adress och områdets namn tillsammans med din fråga.